I  ZAPOSLJAVANJE STRANACA U SRBIJI

Zaposljavanje stranaca u Srbiji – U tekstu koji sledi objasnićemo postupak zaposljavanja stranaca u Srbiji i samozapošljavanja stranaca u Republici Srbiji. Objasnićemo šta je sve potrebno za zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje stranaca, koje vrste boravaka na teritoriji Srbije postoje i šta je sve potrebno da bi se dobila dozvola za privremeni boravak, kao i šta je potrebno da bi se dobila dozvola za rad – dozvola za zapošljavanje, odnosno dozvola za samozapošljavanje.

 

II  ZAPOSLJAVANJE STRANACA U SRBIJI – BITNI POJMOVI

Zaposljavanje stranaca u Srbiji reguliše Zakon o zapošljavanju stranaca (Sl. Glasnik RS br 128 od 26.11.2014).

U nastavku objašnjavamo tri najbitnija pojma za tematiku „zapošljavanje stranaca u Srbiji“ :

 • stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije;
 • zaposljavanje stranaca u Srbiji je zaključivanje ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom. Dakle zapošljavanje stranca je slučaj kada se stranac zaposli u nekoj firmi na teritoriji Srbije tako što sa tom firmom potpiše ugovor o radu.
 • samozapošljavanje stranca u Srbiji je zapošljavanje stranca u privrednom subjektu ili drugom obliku delatnosti, u skladu sa zakonom, u kome je taj stranac jedini ili kontrolni član, u skladu sa Samozapošljavanjem stranaca smatra se i slučaj kada stranac otvori preduzetničku firmu na teritoriji Republike Srbije.

Da bi stranac mogao da se zaposli u Srbiji mora da poseduje dve stvari. Prvo, dozvolu za privremeni boravak na teritoriji Srbije i drugo, dozvolu za rad.

 

III  ZAPOSLJAVANJE STRANACA U SRBIJI – BORAVAK STRANACA NA TERITORIJI SRBIJE

Boravak stranaca u Republici Srbiji reguliše Zakon o strancima (Sl. Glasnik RS br 97/08). U skladu sa zakonom o strancima, u Republici Srbiji postoje :

 • boravak do 90 dana
 • privremeni boravak
 • stalno nastanjenje

1.Boravak do 90 dana – Boravkom do 90 dana smatra se boravak stranca bez vize ili na osnovu vize do 90 dana, pri čemu je dužan da prijavi svoje boravište (adresu na kojoj će boraviti duže od 24 sata).

2.Privremeni boravak – Privremeni boravak može da se odobri strancu koji namerava da u Srbiji boravi duže od 90 dana zbog :

 • rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti;
 • školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;
 • spajanja porodice;
 • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Stranac kome je odobren privremeni boravak, dužan je da boravi u Republici Srbiji u skladu sa svrhom zbog koje mu je boravak odobren.

Privremeni boravak strancu se može odobriti u trajanju do jedne godine i nakon isteka jedne godine može se produžiti na isti period. Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu stranca. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje šest meseci duži od roka na koji se izdaje odobrenje.

Privremeni boravak radi rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti, može da se odobri strancu kome je odobreno pravo na rad, ili mu je privremeni boravak prethodni uslov za odobravanje tog prava. Privremeni boravak odobrava se strancu do isteka odobrenog radnog angažovanja u Srbiji.

 

Zaposljavanje stranaca u Srbiji – podnošenje zahteva za privremeni boravak

Zahtev za privremeni boravak stranac podnosi nadležnoj Policijskoj upravi u mestu boravišta.

Uz zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi se :

 • važeća putna isprava
 • prijava stana
 • dve fotografije
 • popunjeni formulari
 • dokaz o uplaćenoj taksi za podnesak i taksi za boravak

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz malopre pomenuti zahtev priloži i :

 • dokaz da ima dovoljna sredstva za izdržavanje.
 • dokaz da je zdravstveno
 • dokaz o opravdanosti zahteva za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka.

Dokazi o opravdanosti zahteva za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka može biti :

 • u slučaju osnivanja preduzetničke firme (trgovinske, zanatske, ugostiteljske, uslužne i sl.) ili agencije: Rešenje APR o registraciji.
 • u slučaju zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca: rešenje o registraciji preduzeća ili drugog pravnog lica u kojem stranac zasniva radni odnos, ugovor o radu ili ugovor o delu i mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) kada se radni odnos zasniva prvi put ili rešenje NSZ kojim se odobrava zasnivanje radnog odnosa.
 • u slučaju vršenja privremenih i povremenih poslova (do 90 dana): ugovor o radu ili delu sa pravnim ili fizičkim licem koje poseduje seosko domaćinstvo koje mu je osnovni izvor prihoda i rešenje o registraciji pravnog lica ili u slučaju ugovora sa fizičkim licem uverenje da je poljoprivreda osnovna delatnost tog lica.

IV  ZAPOSLJAVANJE STRANACA U SRBIJI – DOZVOLA ZA RAD

Dozvolom za rad, u smislu ovog zakona, smatra se akt na osnovu kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Dozvola za rad se može izdati kao:

1) lična radna dozvola;

2) radna dozvola.

Za isti vremenski period izdaje se samo jedna vrsta dozvole za rad.

Za izdavanje, produzenje, ukidanje dozvole za rad nadležna je Nacionalna služba za zapošljavanje. Za izdavanje dozvole za zapošljavanje nadležna je Nacionalna služba za zapošljavanje prema sedištu poslodavca. Za izdavanje dozvole za samozapošljavanje nadležna je nacionalna služba za zapošljavanje prema mestu boravka stranca. Dozvola za rad se izdaje na onaj period koji je upisan u zahtev za izdavanje radne dozvole. Taj period ne može biti duži od trajanja dozvole za privremeni boravak.

Zaposljavanje stranaca u Srbiji – Radna dozvola

Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

 • radna dozvola za zapošljavanje;
 • radna dozvola za samozapošljavanje.

Stranac sa radnom dozvolom može u Republici da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

 • ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca;
 • u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
 • snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. U ovom slučaju postoji pretpostavka da je radni odnos trajao najmanje tri meseca, ukoliko se ne dokaže suprotno.

Zaposljavanje stranaca u Srbiji – Radna dozvola za zapošljavanje

Zapošljavanje stranca je zaključivanje ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, pod uslovima da poslodavac:

 • pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje;
 • mesec dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Srbije, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije NSZ;
 • priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za zaposljavanje stranaca u Srbiji prilažu se sledeća dokumenta :

(1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa,

(2) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu,

(3) odobrenje za privremeni boravak stranca,

(4) uverenje iz jedinstvene baze centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim poslodavac dokazuje da pre podnošenja zahteva nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola, u skladu sa propisima o radu,

(5) potvrda organizacije nadležne za poslove zapošljavanja da u periodu od mesec dana pre podnošenja zahteva na evidenciji nema državljana Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija,

(6) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom, koji obavezno sadrži odredbu da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti ne traje duže od 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno,

(7) izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili, ukoliko ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca, koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto,

(8) diploma, odnosno uverenje (javna isprava) o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja,

(9) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto,

(10) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za zapošljavanje stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak i ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

Nacionalna služba za zapošljavanje izdaje radnu dozvolu za zapošljavanje strancu koji ima odobrenje za privremeni boravak, a dozvola se izdaje na zahtev poslodavca u filijali nacionalne službe prema sedištu poslodavca. Stranac sa radnom dozvolom može u Republici da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

 

Zaposljavanje stranaca u Srbiji –  Radna dozvola za samozapošljavanje

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na zahtev stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak u Republici.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za samozaposljavanje stranaca u Srbiji prilažu se sledeća dokumenta :

 (1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

(2) odobrenje za privremeni boravak stranca,

(3) izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi koja mora da sadrži podatke o broju i strukturi lica koja planira da zaposli,

(4) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije, za obavljanje konkretne delatnosti,

(5) ugovor ili predugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će obavljati delatnost,

(6) dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom za obavljanje konkretne delatnosti,

(7) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na period dok traje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana uz mogućnost produženja pod uslovom da stranac dokaže da nastavlja obavljanje istog posla pod uslovima pod kojima je dobio dozvolu. Stranac koji dobije radnu dozvolu za samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je radna dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja te dozvole.

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

 

Na kraju strane dajemo nekoliko linkova  :

Poreska uprava , Uprava javnih prihoda , Narodna Banka Srbije , Privredna Komora Beograda , Privredna Komora Srbije , Savez Računovođa i Revizora Srbije Ekonomski fakultet beogradskog univerziteta , Ekonomski fakultet novosadskog univerziteta , Republički zavod za statistiku , Ministarstvo finansija Srbije , Ministarstvo trgovine SrbijeFond za penzijsko i invalidsko osiguranje , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Republički zavod za tržište rada