Shodno zakonu o radu, zaposleni koji ode na službeni put u zemlji ima pravo na :

  • dnevnicu za sluzbeni put u zemlji
  • naknadu troškova smeštaja za sluzbeni put u zemlji
  • naknadu troškova prevoza za sluzbeni put u zemlji

 

1. Visina naknade troškova za sluzbeni put u zemlji koji nemaju karakter zarade

Poslodavac svojim opštim aktom treba da utvrdi visinu naknade za navedene troškove za sluzbeni put u zemlji . Za navedene troškove za sluzbeni put u zemlji Zakonom o porezu na dohodak građana su utvrđeni najviši neoporezivi iznosi. Ukoliko poslodavac zaposlenom isplati naknadu iznad pomenutih najviših neoporezivih iznosa, na razliku iznad neoporezivih iznosa plaća se porez po stopi od 10%.  Navedeni troškovi za sluzbeni put u zemlji saglasno zakonu o radu nemaju karakter zarade, pa se na iznos naknade za pomenute troškove iznad neoporezivog iznosa plaća samo porez na zarade po stopi od 10%, a ne plaćaju se doprinosi za sovijalno osiguranje. U slučajevima u kojima je potrebno platiti porez na naknade pomenutih troškova poreskoj upravi se podnosi poreska prijava PPP PD.

2. Dužina sluzbenog puta u zemlji

Dužina (maksimalna dužina) službenog puta u zemlji nije definisana ni jednim pravnim aktom. U skladu sa tim poslodavac treba da svojim opštim aktom uredi pitanje dužine službenog puta. Kao model pomoću kog se može definisati dužina za službeni put u zemlji može se koristiti Uredba o naknadi troškova i otpremnin državnih službenika i nameštenika . Ali ova uredba nije obavezujuća za privatne firme. Kada se govori o dužini službenog puta treba imati u vidu i to da zaposleni u toku nedelje ima pravo na jedan slobodan dan. Dakle ako službeni put traje duže od šest radnih dana, zaposleni na službenom putu ima pravi na jedan slobodan dan.

3. Pravo na prekovremeni rad na sluzbenom putu u zemlji

Postavlja se pitanje da li zaposleni koji ide na sluzbeni put u zemlji ima pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad na službenom putu ako na službenom putu provede na radu više od osam časova dnevno, odnosno više od četrdeset časova nedeljno. Zakonom je propisano da zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad, a prekovremenim radom smatra se rad preko redovnog rada (od osam časova dnevno) za kojim se potreba javila iznenadno usled više sile (dakle neplanirani rad za kojim se potreba pojavila iznenadno i bez najave). U skladu sa tim može se reći da zaposleni nema pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad dok je na službenom putu, jer za vreme provedeno na službenom putu ima pravo na naknade troškova.

4. Troskovi na sluzbenom putu u zemlji koji se ne priznaju

Troškovi koji se ne mogu priznati zaposlenom dok je na službenom putu u zemlji (koje poslodavac nije dužan da mu nadoknadi) a koji se najčešće javljaju kada zaposleni ode na sluzbeni put u zemlji su troškovi raznih kazni i prekršaja (na primer u saobraćaju) – prekoračenje brzine, pogrešno parkiranje isl. Ovi troškovi se zaposlenom ne mogu priznati, jer nisu objektivno uslovljeni, već su nastali zbog nepažnje i neodgovornosti zaposlenog. Međutim ako poslodavac plati pomenutu saobraćajnu kaznu za zaposlenog, on mora da iznos plaćene kazne preračuna u bruto (tako što če neto iznos kazne koji je platio podeliti sa 0,701), da dobijeni bruto iznos uključi u bruto zaradu zaposlenog, a samim tim i u osnovicu za obračun poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a zatim da pomenuti porez i doprinose plati.

 

5. Dnevnica za sluzbeni put u zemlji prema duzini putovanja

Zaposleni koji je otišao na službeni put u zemlji ima pravo na dnevnicu. Iznos dnevnice i vreme koje zaposleni mora da provrede na službenom putovanju utvrđuje poslodavac opštim aktom. Uobičajeno je (u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnin državnih službenika i nameštenika)  da zaposleni koji je otišao na sluzbeni put u zemlji ima pravo na punu dnevnicu ukoliko na službenom putovanju provrede više od 12 časova (tačnije između 12 i 24h), a na polovinu dnevnice ukoliko na službenom putovanju provede više od 8, a manje od 12 časova. Dakle ako zaposleni na službenom putovanju provrede 57 časova, ili drugim rečima 24h + 24h + 9h imaće pravo na dve ipo dnevnice. Ovo pravilo koje se odnosi na sluzbeni put u zemlji, ali i na sluzbeni put u inostranstvo je obavezujuće za državne službenike i nameštenike, a nije obavezujuće za privatne poslodavce. Oni mogu da pomenutu tematiku drugačije urede opštim aktom. Najviši neoporezivi iznos cele dnevnice za sluzbeni put u zemlji za jedan dan provreden na službenom putu u trenutku pisanja ovog teksta iznosi 2.201 dinar (ovaj iznos je promenljiv i treba ga proveriti neposredno pre obracuna troskova sluzbenog puta). Ukoliko se zaposlenom isplati viša dnevnica za sluzbeni put u zemlji od pomenute, on mora da se preračuna u bruto iznos (deljenjem sa 0,9) i na tako dobijeni bruto iznod mora da se plati porez po stopi od 10%. Ukoliko zaposleni dobije polovinu dnevnice za sluzbeni put u zemlji ima pravo na srazmeran iznos (polovinu) neoporezivog iznosa.

6. Naknada troškova smeštaja za sluzbeni put u zemlji

Sluzbeni put u zemlji

Sluzbeni put u zemlji

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova smeštaja za vreme dok je na službenom putu. Neoporezivi iznos troškova smeštaja za sluzbeni put u zemlji je iznos sa računa koje je sa službenog puta doneo zaposleni. Ukoliko u mestu u koje je zaposleni otišao nema hotela, motela isl. zaposleni može da prespava kod fizičkog lica, a troškove smeštaja da pravda priznanicom koju mu je izdalo fizičko lice kod kog je prespavao, ali samo ako priznanica sadrži sve relevantne podatke od značaja za identifikovanje fizičkog lica  pružaoca usluge smeštaja (ime i prezime, adresu i JMBG izdavaoca priznanice, cenu smeštaja, datum, potpis izdavaoca). Ukoliko zaposleni ne donse ni račun, ni priznanicu poslodavac mu neće priznati (refundirati) troškove smeštaja. Ukoliko mu poslodavac (i bez donetog računa, odnosno priznanice) ipak prizna i refundira troškove smeštaja na pun iznos troškova smeštaja mora da plati porez po stopi od 10%. Iznos koji je refundirao zaposlenom mora da preračuna u bruto deljenjem sa koeficijentom 0,9 i da na taj bruto iznos plati porez po stopi od 10%.

 

Poreski tretman naknade troškova smeštaja na službenom putovanju po osnovu priznanice koju izdaje fizičko lice (Mišljenje Ministarstva finansija,  br. 413-00-01300/2005-04 od 25.4.2005.god.) :

U dopisu je navedeno da preduzeće vrši usluge na objektima koji su često udaljeni od većih naselja, da je javni prevoz otežan i da radnici nisu u mogućnosti uvek da obezbede hotelski ili sličan smeštaj, te da su često u situaciji da prenoće kod fizičkih lica. Na ime troškova prenočišta ta lica radniku izdaju priznanicu na osnovu koje bi on trebalo da pravda troškove akontacije u putnom nalogu. Članom 18. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dohodak gra|ana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 i 135/04) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu naknada troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu. U slučaju kada je zaposleni na službenom putovanju koristio uslugu smeštaja (prenočišta) kod fizičkog lica iz razloga što nije bilo mogučnosti smeštaja kod lica registrovanog za pružanje usluge smeštaja putnicima i turistima, uz saglasnost poslodavca, priznanica koju izda to fizičko lice, po našem mišljenju, može se smatrati verodostojnim dokumentom za pravdawe troškova smeštaja na službenom putovanju, ako sadrži sve relevantne podatke od značaja za identifikovanje fizičkog lica  pružaoca usluge smeštaja (ime i prezime, adresa i JMBG izdavaoca priznanice, cena smeštaja, datum, potpis izdavaoca i sl.).

7. Naknada troškova prevoza za sluzbeni put u zemlji

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza na službenom putu prema priloženom računu. ukoliko zaposleni donese sa službenog puta račune za prevoz koji je koristio, suma iznosa sa tih računa predstavlja neoporezivi iznos naknade. Ukoliko zaposleni ne donese račune za prevoz, poslodavac mu neće priznati (odnosno refundirati) troškove prevoza. Ukoliko mu poslodavac (i bez donetog računa) ipak prizna i refundira troškove prevoza na pun iznos troškova prevoza mora da plati porez po stopi od 10%. Iznos koji je refundirao zaposlenom mora da preračuna u bruto deljenjem sa koeficijentom 0,9 i da na taj bruto iznos plati porez po stopi od 10%.

8. Korišćenje službenog automobila za sluzbeni put u zemlji

Ukoliko zaposleni kada ode na sluzbeni put u zemlji koristi službeni automobil za službeno putovanje nema pravo ni na kakvu naknadu, već ima pravo na refundaciju troškova goriva prema priloženim računima i refundaciju svih ostalih troškova vezanih za automobil (putarina, parking …) koje je zaposleni platio takođe prema priloženim računima. Poslodavac opštim aktom treba da uredi korišćenje službenog automobila na službenom putovanju.

9. Korišćenje privatnog automobila za sluzbeni put u zemlji

Ukoliko zaposleni kada ode na sluzbeni put u zemlji koristi svoj privatni automobil za poslovne svrhe – za odlazak na službeno putovanje, ima pravo na naknadu, a anjviši neoporezivi iznos naknade iznosi 30% cene jednog litra goriva (prema priloženom računu) pomnoženo brojem potošenih litara. Ukoliko poslodavac isplati zaposlenom naknadu iznad neoporezivog iznosa, na iznos iznad neoporezivog mora se platiti porez po stopi od 10%. Iznos naknade iznad neoporezivog iznosa mora se preračunati u bruto (deljenjem sa koeficijentom 0.9) i dobijeni bruto iznos predstavlja osnovicu za obračun poreza. Korišćenje privatnog sutomobila u službene svrhe detaljno je objašnjeno u delu radnog materijala pod nazivom Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe .

 

10. Primer obračuna dnevnice i troškova za sluzbeni put u zemlji

 

Zaposleni Petar Petrović otišao je na službeno putovanje. Na službenom putovanju proveo je 82 časa. Poslodavac je opštim aktom odredio dnevnicu za celodnevno službeno putovanje u iznosu od 3000 dinara. Zaposleni je sa putovanja doneo račun za smeštaj u iznosu od 10.000 dinara. Zaposleni je na službeno putovanje otišao službenim automobilom. Doneo je račun za gorivo u iznosu od 5.000 dinara, račun za putarinu u iznosu od 2.000 dinara i račun za parkiranje u iznosu od 500 dinara. Na službenom putu zaposleni je platio kaznu zbog saobraćajnog prekršaja u iznosu od 7.000 dinara. Poslodavac mu je refundirao iznos kazne.

R.B. Opis Iznos
1 2 3
1 Broj sati provredenih na službenom putovanju (24 + 24 + 24 + 10) 82.00
2 Broj celin dnevnica na koje zaposleni ima pravo 3.00
3 Iznos cele dnevnice 3000.00
4 Iznos naknade za cele dnevnice (red 2 x red 3) 9000.00
5 Neoporezivi iznos jedne cele dnevnice 2201.00
6 Neoporezivi iznos celih dnevnicana koje zaposleni ima pravo (red 2 x red 5) 6603.00
7 Oporezivi (neto) iznos celih dnevnica na koje zaposleni ima pravo (red 4 – red 6) 2397.00
8 Broj polovina dnevnica na koje zaposleni ima pravo 1.00
9 Iznos polovine dnevnice 1500.00
10 Iznos naknade za polovinu dnevnice 1500.00
11 Neoporezivi iznos polovine dnevnice (red 5 x 0.5) 1100.50
12 Oporezivi (neto) iznos polovine dnevnice na koju zaposleni ima pravo (red 10 – red 11) 399.50
13 Ukupan oporezivi neto iznos dnevnica na koje zaposleni ima pravo (red 7 + red 12) 2796.50
14 Koeficijent za preračun na bruto 0.90
15 Ukupan oporezivi bruto iznos dnevnica na koje zaposleni ima pravo (red 13 / red 14) 3107.22
16 Ukupni troškovi smeštaja na službenom putovanju (prema priloženim računima) 10000.00
17 Ukupna naknada troškova smeštaja na službenom putovanju 10000.00
18 Neoporezivi iznos naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju 10000.00
19 Oporezivi iznos naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju (red 17 – red 18) 0.00
20 Troškovi goriva po priloženim računima 5000.00
21 Ukupna naknada troškova goriva na službenom putovanju 5000.00
22 Neoporezivi iznos naknade za troškove goriva na službenom putovanju 5000.00
23 Oporezivi iznos naknade za troškove goriva na službenom putovanju (red 21 – red 22) 0.00
24 Troškovi putarine i parkiranja prema priloženim računima 2500.00
25 Ukupna naknada troškova putarine i parkiranja na službenom putovanju 2500.00
26 Neoporezivi iznos naknade za troškove putarine i parkiranja na službenom putovanju 2500.00
27 Oporezivi iznos naknade za troškove putarine i parkiranja (red 25 – red 26) 0.00
28 Troškovi kazne za saobraćajni prekršaj prema priloženim računima 7000.00
29 Ukupna naknada troškova kazni za saobraćajni prekršaj na službenom putovanju 7000.00
30 Neoporezivi iznos naknade za troškove kazne za saobraćajni prekršaj na službenom putovanju 0.00
31 Oporezivi neto iznos naknade za troškove kazne za saobraćajni prekršaj (red 25 – red 26) 7000.00
32 Koeficijent za preračun na bruto 0.90
33 Ukupan oporezivi bruto iznos kazne sa saobraćajni prekršaj (red 31 / red 32) 7777.78
34 Ukupan bruto oporezivi iznos dnevnica i naknada troškova na službenom putovanju (red 20 + red 33) 10885.00
35 Poreska stopa 0.10
36 Iznos poreza (red 34 x red 35) 1088.50

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na e-mail poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , odnosno putem telefona 011 697 32 03 , 069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

Na kraju teksta dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , Narodna banka srbije , PIO fond , Lasta Beograd, Privredna komora beograda , Privredna komora SrbijeAuto moto savez Srbije

Povratak na početnu stranu