Zaposleni može da koristi službeni automobil u privatne svrhe. Kada se kaže koristiti službeni automobil u privatne svrhe , to ustvari predstavlja odobrenje zaposlenom (dato od strane poslodavca) da koristi službeni automobil u privatne svrhe – automobil koji je u vlasništvu poslodavca, ili je iznajmljen od strane poslodavca (dakle ne u svrhe obavljanja delatnosti ni u okviru radnog vremena, ni van radnog vremena, već u privatne svrhe zaposlenog). Da bi automobil bio zvanično dat zaposlenom na korišćenje i da bi zvanično moglo da se kaže da zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe neophodno je da negde (u nekom dokumentu – aktu koji je doneo poslodavac) bude eksplicitno napisano da je predmetni službeni automobil dat određenom zaposlenom na korišćenje u privatne svrhe. Dakle to da određeni zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe mora da bude dokumentovano na sledeći način :

 • poslodavac mora da donese odluku o tome da određenom zaposlenom daje da koristi određeni službeni automobil privatne svrhe
 • nakon donošenja pomenute odluke sa zaposlenim se mora potpisati poseban ugovor kojim se zvanično daje pravo zaposlenom da koristi predmetni službeni automobil u privatne svrhe, ili se korišćenje službenog automobila u privatne svrhe može definisati u ugovoru o radu koji je potpisan sa konkretnim zaposlenim. U pomenutom ugovoru mora se definisati :
  • u kom vremenskom periodu će zaposleni imati pravo da koristi službeni automobil u privatne svrhe
  • da li će zaposleni da plaća poslodavcu naknadu za korišćenje predmetnog automobila, ili neće
  • ukoliko zaposleni plaća naknadu mora se definisati iznos naknade – da li će je plaćati u punom iznosu vrednosti korišćenja automobila, ili u nekom procentu od te vrednosti (75%, 50% , 25% …)
  • ukoliko zaposleni plaća naknadu mora se utvrditi dinamika plaćanja (da li se naknada plaća mesečno, tromesečno, polugodišnje…)
  • ko snosi troškove goriva, maziva, registracije, servisa itd. – poslodavac, ili zaposleni.
  • stanje broja pređenih kilometara na dan početka korišćenja automobila u privatne svrhe od strane zaposlenog

Poslodavac može zaposlenom da za korišćenje u privatne svrhe da službeni automobil :

 • koji je u vlasništvu poslodavca
 • koji je iznajmljen od strane poslodavca (na primer iznajmljen o rent-a-car agencije)

Ukoliko poslodavac odobri zaposlenom da koristi službeni automobil u privatne svrhe, to znači da se zarada zaposlenog (ukupna mesečna bruto zarada zaposlenog) mora povećati za (bruto) vrednost korišćenja službenog automobila na mesečnom nivou i da se na tu vrednost (na bruto vrednost korišćenja automobila) moraju platiti porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Vrednost korišćenja službenog automobila u privatne svrhe ima karakter drugih primanja zaposlenog. U skladu sa Zakonom o radu druga primanja zaposlenog su sastavni deo njegove zarade i na njih se plaćaju porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kao i na sve ostale elemente zarade.

DAŽBINE KOJE SE PLAĆAJU PO OSNOVU TOGA ŠTO ZAPOSLENI KORISTI SLUZBENI AUTOMOBIL U PRIVATNE SVRHE

Na (bruto) vrednost drugih primanja koja proističu iz toga što zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe plaćaju se :

 • porez na zarade po stopi od 10% na bruto iznos drugih primanja
 • dop. za PIO na teret zaposlenog po stopi od 14% na bruto iznos drugih primanja
 • dop. za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog po stopi od 5.15% na bruto iznos drugih primanja
 • dop. na slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog po stopi od 0.75% na bruto iznos drugih primanja
 • dop. za PIO na teret poslodavca po stopi od 12% na bruto iznos drugih primanja
 • dop. za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca po stopi od 5.15% na bruto iznos drugih primanja
 • dop. na slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca po stopi od 0.75% na bruto iznos drugih primanja
Službeni automobil u privatne svrhe

Službeni automobil u privatne svrhe

Dakle treba naglasiti da sama vrednost korišćenja službenog automobila u privatne svrhe (u nastavku ćemo reći kako se ta vrednost određuje) predstavlja neto iznos drugih primanja zaposlenog. Na taj neto iznos potrebno je dodati porez na zaradu i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, kako bi se dobio bruto iznos drugih primanja zaposlenog (koja proistiću iz toga što zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe) koja će ući u sastav zarade zaposlenog i zajedno sa ostalim elementima zarade izraženim u bruto iznosu činiti osnovicu za obračun poreza na zarade i doprinosa. Drugim rečima neto vrednost korišćenja službenog automobila u privatne svrhe treba preračunati u bruto vrednost, a dobijenu bruto vrednost uključiti u bruto zaradu zaposlenog. Druga primanja zaposlenog po osnovu korišćenja službenog automobila u privatne svrhe uključuju se i u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana.

Ukoliko poslodavac za zaposlenog koji koristi službeni automobil u privatne svrhe za pomenuti automobil plaća još i gorivo, mazivo, servis, registraciju isl. , iznosi koje je poslodavac po pomenutim osnovana platio (prema priloženim računima) takođe predstavljaju neto iznos drugih primanja zaposlenog. I ovi iznosi se isto kao i vrednost korišćenja službenog automobila u privatne svrhe moraju preračunati u bruto i pridodati bruto mesečnoj zaradi zaposlenog kako bi zajedno sa pomenutom bruto zaradom činili osnovicu za obračun poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Druga primanja zaposlenog koji koristi službeni automobil u privatne svrhe po osnovu toga što za pomenuti automobil poslodavac plaća još i gorivo, mazivo, servise, registraciju isl. takođe se uključuju u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana.

ZAPOSLENI KORISTI U PRIVATNE SVRHE AUTOMOBIL KOJI JE U VLASNIŠTVU POSLODAVCA

Neto vrednost drugih primanja zaposlenog (na mesečnom nivou) po osnovu toga što zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe, za svaki započeti kalendarski mesec korišćenja automobila, predstavlja iznos u visini 1% tržišne vrednosti predmetnog automobila prema proceni nadležne organizacije sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini korišćenja vozila, umanjena za iznos naknade koji je zaposleni platio poslodavcu za korišćenje automobila (ako je nešto po tom osnovu platio poslodavcu). Organizacija nadležna za određivanje tržišne vrednosti vozila je Auto Moto Savez Srbije (AMSS). Dakle kada zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe, a radi se o automobilu koji je u vlasništvu poslodavca, mesečnu bruto zaradu zaposlenog treba povećati za iznos koji predstavlja 1% od procenjene vrednosti automobila uvećan za porez na zaradu i doprinose (ili drugačije rečeno preračunat u bruto iznos). Vrednost automobila treba da proceni Auto Moto Savez Srbije na dan 31.12. godine koja prethodi godini u kojoj zaposleni koristi alužbeni automobil u privatne svrhe.

ZAPOSLENI KORISTI U PRIVATNE SVRHE AUTOMOBIL KOJI JE POSLODAVAC IZNAJMIO

Neto vrednost drugih primanja zaposlenog (na mesečnom nivou) po osnovu toga što zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe predstavlja iznos zakupnine predmetnog automobila koji poslodavac plaća zakupodavcu (na primer rent-a-car agenciji). Dakle kada zaposleni koristi službeni automobil u privatne svrhe, a radi se o automobilu koji je poslodavac uzeo u zakup, mesečnu bruto zaradu zaposlenog treba povećati za iznos zakupa automobila uvećan za porez na zaradu i doprinose (ili drugačije rečeno za iznos zakupa automobila preračunat u bruto iznos).

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na e-mail poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , odnosno putem telefona 011 697 32 03 , 069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

 

Na kraju dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , PIO fond , Uprava javnih prihoda

Povratak na naslovnu stranu