Nakon završetka osnivanja preduzeća (nakon preuzimanja rešenja o osnivanju od Agencije za privredne registre, potrebno je otiči :

1.Kod pečatoresca

2.U banku

3.U poresku upravu

4.U upravu jabnih prihoda

1.Odlazak kod pečatoresca :

Po dobijanju rešenja od APR-a odmah treba otići kod pečatoresca radi izrade pečata. Kod pečatoresca treba poneti :

 • Original rešenja APR-a na uvid (pečatorezac će ga sam iskopirati), ili kopija rešenja APR-a.
 • Kopiju lične karte osobe koja je otišla kod pečatoresca radi izrade pečata

Kod pečatorsaca treba otići odmah po preuzimanju rešenja o osnivanju. Neophodno je imati pečat da bi se mogao otvoriti tekući račun kod banke, a neophodno je imati otvoren tekući račun da bi se moglo otići u poresku upravu radi predaje poreske prijave.

2.Odlazak u banku radi otvaranja tekućeg računa :

Nakon preuzimanja rešenja o osnivanju i izrade pečata mora se otići u banku radi potpisivanja ugovora o otvaranju tekućeg računa. U banku treba otići odmah pošto se dobije rešenje APR-a. U banku treba poneti :

 • Original rešenja APR-a. Neke banke traže samo taj original, a one ga posle same kopiraju, a neke banke traže da se donese original pomenutog rešenja APR-a na uvid i njegova fotokopija overena u sudu.
 • Obrazac OP sa overenim potpisima osnivača i svih lica koja će imati pravo da podižu novac sa računa. Potpisi se overavaju na OP obrascu u opštini. Prilikom overavanja potpisa predaje se zahtev za overu potpisa i plaća se taksa po svakom overenom potpisu.
 • Kopije lične karte osnivača i svih lica koja će imati pravo da podižu novac sa tekućeg računa.  Ako je lična karta čipovana treba očitati i odštampati tekst sa čipa.
 • Pečat firme koji je ranije izrađen kod pečatoresca.
 • Komplet obrazaca za otvaranje tekućeg računa – dobija se u banci (neke banke taj komplet daju besplatno, a neke ga naplaćuju). Sva lica koja će imati pravo da podižu novac sa računa moraju se potpisati na kartonu deponovanih potpisa, koji je deo kompleta obrazaca za otvaranje tekućeg računa koji se dobija/kupuje u banci.
 • Osnivač i sva lica koja će moći da podižu novac sa računa nekada moraju biti prisutna u banci prilikom otvaranja tekućeg računa, a nekada ne (neke banke traže njihovo prisustvo, a neke ne).

Potvrda o otvorenom tekućenom računu mora se dostaviti APR-u. Ne postoji precizan rok u kome se ta potvrda mora dostaviti, ali je treba dostaviti što pre, nabolje odmah po otvaranju.

NAPOMENA : Procedure za otvaranje tekućeg računa su slične, ali nisu iste u svim bankama. To važi i za cene bankarskih usluga. Zato treba otići u banku u kojoj će biti otvoren tekući račun i proveriti kakva je tačna procedura otvaranja i šta sve od dokumenata treba poneti, kao i mkolike su cene bankarskih usluga.

3.Odlazak u poresku upravu :

Nakon dobijanja rešenja o izvršenoj registraciji od APR-a i otvaranja tekućeg računa, treba otići u poresku upravu na opštini na kojoj preduzetnička radnja ima sedište radi predaje poreske prijave i ostalih dokumenata koje poreska uprava traži. Ova prijava služi da bi se pomoću nje poreskoj upravi dala projekcija oporezive dobiti i visine mesečne akontacije poreza na dohodak građana. U poresku upravu treba poneti :

 • ispravno popunjenu poresku prijavu u dva primerka
 • kopiju  rešenja APR-a o izvršenoj registraciji osnivanja
 • kopiju OP obrasca
 • ugovor o zakupu poslovnog prostora ako je on zakupljen, ili vlasnički list kao dokaz o vlasništvu nad poslovnim prostorom
 • fotokopiju/fotokopije lične karte osnivača. Ako je lična karta čipovana treba očitati i odštampati tekst sa čipa.
 • fotokopiju lične karte vlasnika poslovnog prostora ako je on iznajmljen. Ako je lična karta čipovana treba očitati i odštampati tekst sa čipa.
 • Ugovor sa knjigovodstvenom agencijom

NAPOMENA : Ovo je spisak dokumenata koje poreska uprava najčešće traži. U svakoj poreskoj upravi nalazi se (obično na oglasnoj tabli) spisak dokumenata koje je potrebno doneti.

4.Odlazak u Upravu javnih prihoda :

Sledeće mesto na koje treba otići je uprava javnih prihoda one opštine na kojoj se nalazi poslovni prostor novoosnovane firme. u upravu javnih prihoda treba poneti :

 • Kopiju rešenja o osnivanju firme
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ako je on zakupljen, odnosno dokaz o vlasništvu, ako je osnivač firme vlasnik poslovnog prostora.
 • Popunjen zahteva za prijavu poslovnog prostora upravi javnih prihoda.
 • NAPOMENA : Obavezno treba proveriti da li se na opštini na kojoj se poslovni prostor nalazi plaća neka vrsta komunalne takse (ekološka taksa…isl.), i ako se plaća i to treba regulisati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail-a poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com, ili telefona  011 208 65 09,  069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

 

Povratak na početnu stranu