Poslodavac može da zaposlenom odobri da koristi privatni automobil u službene svrhe. Ukoliko poslodavac odobri zaposlenom da koristi privatni automobil u službene svrhe, zaposleni ima pravo na naknadu po tom osnovu. Neoporezivi iznos naknade predstavlja 30% cene jednog litra benzina (ili drugog pogonskog gotiva koje predmetni automobil koristi) po broju potrošenih litara, a najviše do iznosa koji je propisan članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana. To je najviši iznos na koji po osnovu davanja pomenute naknade zaposlenom ne mora da se plati porez. Ukoliko se zaposlenom po osnovu toga što koristi privatni automobil u službene svrhe da veća naknada od propisanog neoporezivog iznosa na deo naknade koji prelazi najviši neoporezivi iznos mora se platiti porez po stopi od 10%.

Na iznos naknade koja se isplaćuje zaposlenom zato što koristi privatni automobil u službene svrhe ne mora da se plati porez samo ukoliko zaposleni koristi privatni automobil u službene svrhe prema putnim nalozima koje uredno popunjava i iz kojih se pouzdano može utvrditi broj pređenih kilometara, broj potrošenih litara goriva i ukoliko je obračunata naknada manja od maksimalno propisanog neoporezivog iznosa. U tom slučaju poslodavac može da isplati obračunatu naknadu zaposlenom, a da pritom bude oslobođen plaćanja poreza. 

Na primer, cena goriva je 140 dinara po litru. Zaposleni je tokom meseca koristeći privatni automobil u službene svrhe potrošio 50 litara benzina i pritom je uredno popunjavao putne naloge u kojima se nalazi i evidencija utroška goriva. Naknada za korišćenje njegovog automobila iznosi 2.100 dinara (30% x 140 din x 50 litara). Poslodavac mu u ovom slučaju može isplatiti samo 2.100 dinara bez plaćanja poreza, jer je zaposleni faktički (stvarno) datog meseca koristeći privatni automobil u službene svrhe potrošio samo 50 litara goriva. Ukoliko je zaposleni koristeći privatni automobil u službene svrhe tokom meseca prešao mnogo više kilometara i potrošio mnogo više goriva, na primer 1000 litara, tada naknada iznosi 30% x 140 din x 1000 litara, što daje iznos od 42.000 dinara. U trenutku pisanja ovog teksta najviši neoporezivi iznos pomenute naknade određen članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana iznosi 6.417 dinara. To znači da poslodavac može samo na isplatu do iznosa od 6.417 dinara da se oslobodi poreza, a na isplaćeni ostatak naknade do 42.000 dinara mora da plati porez po stopi od 10%.

PRIVATNI AUTOMOBIL U SLUZBENE SVRHE – USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA NAKNADU KOJA NE PRELAZI PROPISANI NEOPOREZIVI IZNOS

Da bi poslodavac mogao da se oslobodi poreza (do najvišeg neoporezivog iznosa propisanog članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana), neophodno je da slučajeve u kojima zaposleni koriste privatni automobil u službene svrhe predvidi nekim svojim opštim aktom (na primer pravilnikom o radu, ugovorom o radu, posebnim ugovorom sa zaposlenim …). Nakon toga, poslodavac mora da zaposlenom izda po osnovu kog će zaposleni da koristi privatni automobil u službene svrhe. Predmetni automobil mora biti u vlasništvu zaposlenog ili nekog od članova njegove porodice (mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-59/2001-04). Ukoliko je vlasnik automobila član porodice zaposlenog, potrebno je da zaposlenom izda ovlašćenje za korišćenje predmetnog privatnog automobila u službene svrhe. Opštim aktom se može predvideti i da se automobil koristi za službena putovanja i za prevoz u lokalu, ali striktno za poslovne potrebe. I oba slučaja uredno popunjavanje putnih naloga je obavezno.

Na osnovu uredno popunjenog putnog naloga vrši se obračun utroška goriva i naknade troškova koje je zaposleni imao koristeći privatni automobil u službene svrhe. Naknada se računa tako što se broj potrošenih litara množi sa 30% cene jednog litra benzina (ili drugog pogonskog goriva koje koristi predmerni automobil). Predmetna naknada je naknada zaposlenom po osnovu toga što koristi svoj privatni automobil u službene svrhe i ona faktički predstavlja neku vrstu amortizacije automobila zaposlenog – naknadu za habanje, odnosno fizičko trošenje automobila. Pomenuta naknada u sebi ne sadrži iznos goriva koje je potrošeno korišćenjem automobila zaposlenog u poslovne svrhe. Trošak goriva koje je zaposleni potrošio koristeći sopstveni automobil u poslovne svrhe predstavlja trošak poslodavca (poslodavac gorivo ne nadoknađuje zaposlenom – ne daje mu naknadu za potrošeno gorivo, već sam poslodavac direktno plaća gorivo) koji se priznaje u poreskom bilansu poslodavca ukoliko su ispunjeni potrebni uslovi – kao što je uredno popunjavanje putnih naloga na osnovu kojih se pouzdano može utvrditi utrošak goriva.

OBRAČUN POREZA NA NAKNADU KOJU POSLODAVAC DAJE ZAPOSLENOM ZATO ŠTO KORISTI PRIVATNI AUTOMOBIL U SLUZBENE SVRHE

Privatni automobil u sluzbene svrhe

Privatni automobil u sluzbene svrhe

Poslodavac može, po izvršenim obračunima da isplati zaposlenom naknadu od najviše najvišeg neoporezivog iznosa koji je propisan članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana bez obaveze plaćanja poreza. Ukoliko je naknada tokom jednog meseca veća pomenutog najvišeg neoporezivog iznosa, a poslodavac odluči da je isplati, na iznos iznad neoporezivog plaća se porez po stopi od 10% (stopa poreza na zarade).

Oporezivi iznos naknade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom zato što koristi privatni automobil u službene svrhe predstavlja neto oporezivi iznos naknade. Da bi se obračunao iznos poreza, od obračunate naknade prvo se oduzima neoporezivi iznos. Ostatak koji se dobije preračunava se na bruto iznos množenjem sa koeficijentom 1,111111 i dobija se bruto iznos naknade, to jest poreska osnovica. Množenjem dobijeneporeske osnovice sa stopom poreza od 10% dobija se iznos poreza na zarade koji treba platiti jer je zaposlenom isplaćena nadoknada veća od zakonom predviđenog neoporezivog mesečnog iznosa. Poslodavac je dužan da plati porez na zarade na naknadu za korišćenje sopstvenog automobila u poslovne svrhe koju zaposlenom isplati preko neoporezivog iznosa. Poreska obaveza prijavljuje se elektronski – putem e-portala poreske uprave podnošenjem poreske prijave PPP PD (objedinjena naplata poreza po odbitku).

NAKNADU ZAPOSLENOM ZA KORIŠĆENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE ISPLAĆUJE PREDUZETNIK

Pomenutu naknadu ima pravo da isplati i preduzetnik (na potpuno isti način kao i pravno lice), ali u slučaju preduzetnika kao troškovi u poreskom bilansu preduzetniku se priznaje samo iznos pomenute naknade do najvišeg propisanog neoporezivog iznosa. Dakle, preduzetnik može da isplati i proknjiži u troškove firme iznos (najviše) u visini mesečnog neoporezivog iznosa (koji je propisan članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana), a u skladu sa članom 37a, stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana. Ukoliko preduzetnik isplati iznos veći od neoporezivog, on se ne priznaje u poreskom bilansu (ne priznaje se kao trošak prilikom obračuna poreske obaveze po osnovu poreza na prihod od samostalne delatnosti).

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

 

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na e-mail poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , odnosno putem telefona 011 697 32 03 , 069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

 

Na kraju dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , PIO fond , Uprava javnih prihoda

Povratak na naslovnu stranu