PRIMER OSNOVNOG OBRAČUNA ZARADE ZAPOSLENOG

Zaposleni P. Petrović :

 • Osnovna mesečna bruto zarada (definisana u ugovoru o radu) = 40.000 din
 • Mesečni (bruto) iznos toplog obroka (definisan u ugovoru o radu) = 5.000 din
 • Mesečni (bruto) regres za godišnji odmor (definisan u ugovoru o radu) = 4.000 din
 • Broj punih godina radnog staža kod trenutnog poslodavca = 10 godina
 • Mogući broj radnih dana u mesecu = 22 radna dana
 • Mogući fond radnih časova u mesecu = 176 radnih časova
 • Tokom meseca zaposleni je odradio = 22 radna dana (176 radnih časova)

Zaposleni P. Petrović ima (po ugovoru o radu) osnovnu mesečnu (bruto) zaradu u iznosu od 40.000 dinara za ceo mesec (ostvariće svih 40.000 , ako odradi pun fond mogućih radnih časova u datom mesecu – svih 176 radnih časova). Ako tokom meseca odradi manji broj radnih časova, ostvariće manju osnovnu zaradu (srazmernu broju radnih časova koje je u toku meseca odradio). U datom mesecu, P. Petrović je na radu proveo 22 radna dana, to jest 176 radnih časova. To znači da je odradio pun fond radnih dana, odnosno radnih časova u mesecu.

1.Osnovna mesečna (bruto) zarada = 40.000 din .    Zaposleni je proveo na radu sva 22 moguća radna dana, odnosno svih 176 mogućih radnih časova, i dobio celokupnu osnovnu mesečnu zaradu u iznosu od 40.000 din  :

Osnovna zarada koju je zaposleni dobio za dati mesec (za 176 časova rada) =  40.000 din

Osnovna zarada po radnom času = 40.000 din / 176 h = 227,27 din /h

2.Rad na dan praznika : Zaposleni je tokom meseca radio jedan dan (8 h) za vreme praznika. Za rad za vreme tog jednog dana praznika zaposleni je ostvario :

 1. Redovnu dnevnu osnovnu zaradu (za 8 h rada) = 227,72 din/h x 8 h = 1.818,18 din (koja je već uračunata u iznos osnovne zarade)
 2. Uvećanje po osnovu rada za vreme praznika = 227,27 din/h x 8 h x 1,1 = 2.000 din
 3. Znaći za jedan dan rada na dan praznika zaposleni je ukupno ostvario (redovnu dnevnu osnovnu zaradu + uvećanje za rad na dan praznika ) = 1.818,18 + 2.000 = 3.818,18 din

Napomena : Redovna osnovna mesečna zarada koju je zaposleni ostvario za rad na dan praznika (u iznosu od 1.818,18 din) je već uračunata u osnovnu mesečnu zaradu zaposlenog (u iznosu od 40.000 din).

3.Mesečni (bruto) iznos toplog obroka po ugovoru o radu iznosi 5.000 din. Ako zaposleni odradi tokom meseca pun fond radnih časova (svih 176 radnih časova – sva 22 radna dana) ostvariće svih 5.000 dinara na ime toplog obroka. Ako odradi manji fond radnih časova (ako manje od 22 puta dođe na posao) dobiće manji iznos toplog obroka od ukupnog mesečnog iznosa od 5.000 din . Pošto je zaposleni došao na posao svih 22 puta u toku meseca (odradio je pun fond radnih časova) ostvario je pun mesečni iznos toplog obroka.

Topli obrok (bruto) za dati mesec = 5.000 din

4.Mesečni (bruto) iznos regresa za godišnji odmor iznosi 4.000 dinara. Zaposleni dobija pun mesečni iznos regresa bez obzira na to da li je odradio pun fond radnih časova u mesecu, ili nije.

Regres za godišnji odmor (bruto) za dati mesec = 4.000 din

5.Uvećanje zarade po osnovu minulog rada je pravo svakog zaposlenog. Svaki zaposleni ima pravo na uvećanje zarade po osnovu minulog rada u iznosu od 0,4 % od osnovne zarade ostvarene u datom mesecu za svaku punu godinu radnog staža koju je ostvario kod poslodavca kod kog trenutno radi. Osnovicu za uvećanje zarade po osnovu minulog rada ne čini osnovna zarada koja je ugovorena ugovorom o radu (40.000) već ona osnovna zarada koju je zaposleni faktički ostvario u datom mesecu (to može biti i manji iznos od onog koji je ugovoren ugovorom o radu, ako zaposleni u datom mesecu ne provede na radu pun fond radnih časova). Brojem godina minulog rada smatra se broj punih godina radnog staža koje zaposleni ima kod poslodavca kod kog trenutno radi.

Uvećanje zarade po osnovu minulog rada = 10 god.  x  40.000 din  x  0,004  =  1.600 din

Sada, pošto smo izračunali sve komponente ukupne mesečne (bruto) zarade zaposlenog, možemo izračunati i iznos njegove ukupne mesečne (bruto) zarade :

Ukupna mesečna (bruto) zarada zaposlenog = 40.000 din (osnovna bruto zarada) + 2.000 din (uvećanje zarade za rad na dan praznika) + 5.000 din (topli obrok – bruto) + 4.000 din (regres – bruto) + 1.600 din (minuli rad) = 52.600 din

OBRAČUN POREZA NA ZARADU I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE:

Ukupna mesečna (bruto) zarada = 52.600,00 din

Mesečni neoporezivi iznos (u trenutku sastavljanja ovog primera) = 11.604 din

Osnovica za obračun poreza na zarade = 52.600 – 11.604 = 40.996,00 din

Porez na zarade = 40.996,00 x 0,10 = 4.099,60 din

Najniža bruto osnovica za obračun doprinosa (u trenutku sastavljanja ovog primera) = 22.449,00 din

Najviša bruto osnovica za obračun doprinosa(u trenutku sastavljanja ovog primera)   = 306.395,00 din

Pošto je ostvarena mesečna ukupna bruto zarada (52.600,00 din) viša od najniže mesečne (bruto) osnovice za obračun doprinosa (22.449,00 din), a niža od najviše mesečne (bruto) osnovice ua obračun doprinosa (306.395,00 din), kao osnovica za obračun doprinosa koristiće se faktički ostvarena ukupna mesečna bruto zarada (52.600 din).

Doprinos za PIO na zaradu/naknadu zarade na teret zaposlenog = 52.600 x 0,14 = 7.364,00 din

Doprinos za zdravstveno osiguranje na zaradu/naknadu zarade na teret zaposlenog=52.600 x 0,0515= 2.708,90 din

Doprinos za nezaposlenost na zaradu/ na teret zaposlenog = 52.600 x 0,0075 =  394.50 din

Doprinos za PIO na zaradu na teret poslodavca = 52.600 x 0,12 = 6312,00 din

Doprinos za zdravstveno osiguranje na zaradu na teret poslodavca = 52.600 x 0,0515 = 2.708,90 din

Doprinos za nezaposlenost na zaradu na teret poslodavca = 52.600 x 0,0075 =  394.50 din

Neto zarada zaposlenog = 52.600,00 din (ukupna mesečna bruto zarada) – 4.099.60 din (porez na zaradu) – 7.364,00 din (dop. za PIO na teret zaposlenog) – 2.708,90 din (dop. za zdravstv. osiguranje na teret zaposlenog) – 394,50 din (dop. za nezaposlenost na teret zaposlenog)= 38.033,10 din

Napomena 1 : Ukupna mesečna (bruto) zarada zaposlenog sastoji se iz : 1. neto zarade za isplatu zaposlenom, 2. poreza na zarade, 3. doprinosa na PIO na teret zaposlenog, 4. doprinosa za zdrav. osiguranje na teret zaposlenog,  i 5. doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog. Doprinosi na teret poslodavca nisu sastavni deo zarade zaposlenog. Oni se ne plaćaju iz (bruto) zarade zaposlenog, već posebno iz džepa poslodavca.

Napomena 2 : Ukupni troškovi koje poslodavac ima po zaposlenom sastoje se od

 • ukupne bruto zarade zaposlenog (koja se sastoji od neto zarade za isplatu zaposlenom, poreza na zarade, doprinosa na PIO na teret zaposlenog, doprinosa za zdrav. osiguranje na teret zaposlenog,  i doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog)
 • doprinosa na PIO na teret poslodavca
 • doprinosa za zdrav. osiguranje na teret poslodavca
 • doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca

Možemo videti da zaposleni čija ukupna mesečna bruto zarada iznosi 52.600 din po odbitku poreza i doprinosa na isplati dobije neto zaradu u iznosu od 38.033,10 din . Ukupni troškovi koje poslodavac ima po ovom zaposlenom iznose 62.015,40 dinara.

 

Povratak na prethodnu stranu