PRIMER OBRAČUNA NAKNADE ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA

Zaposleni Petar Petrović otišao je na bolovanje 01.06 i proveo je na bolovanju jedan mesec – jun (punih 30 dana) i za prvi mesec – jun (za prvih 30 dana) provedenih na bolovanju dobio je naknadu za bolovanje do 30 dana od poslodavca. Nakon isteka 30. dana bolovanja Petar Petrović je i drugi mesec – jul proveo na bolovanju i naknadu za drugi mesec bolovanja – jul dobiće od Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Potrebno je obračunati naknadu zarade za Petra Petrovića za drugi mesec bolovanja – jul, to jest za bolovanje preko 30 dana. Pretpostavićemo sledeće :

  • Osnovna mesečna (bruto) zarada Petra Petrovića po ugovoru u radu iznosi 40.000 dinara.
  • Petar Petrović ima 30 punih godina radnog staža kod poslodavca kod kog trenutno radi.

Mart :

Tokom marta P. Petrović je radio pun fond radnih časova (svih 184 radnih časova) i ostvario pravo na celokupnu mesečnu bruto zaradu (po ugovoru o radu).

Osnovna mesečna bruto zarada = 40.000 din

Uvećanje po osnovu minulog rada = 30 x 0,004 x 40.000 = 4.800 din.

Ukupno (osnovna bruto zarada + minuli rad) = 40.000 + 1.600 = 44.800 din.

April :

Tokom aprila P. Petrović je radio pun fond radnih časova (svih 176 radnih časova) i ostvario pravo na celokupnu mesečnu bruto zaradu (po ugovoru o radu).

Osnovna mesečna bruto zarada = 40.000 din

Uvećanje po osnovu minulog rada = 30 x 0,004 x 40.000 = 4.800 din.

Ukupno (osnovna bruto zarada + minuli rad)  = 40.000 + 1.600 = 44.800 din.

Maj :

Tokom maja P. Petrović je od mogućih 184 radnih časova na radu proveo 152 radna časa. To znači da u maju nije ostvario pravo na punu osnovnu (bruto) zaradu od 40.000, već samo na srazmerni deo osnovne (bruto) zarade.

Koeficijent srazmere = 152/184 = 0,8261

Osnovna mesečna bruto zarada = 40.000 x 152/184 = 33.043,48 din.

Uvećanje po osnovu minulog rada = 33.043,48 din x 30 god x 0,004 = 3.965.22 din.

Ukupno (osnovna bruto zarada + minuli rad)  = 33.043,48 + 3.956,48 = 36.999,96 din

OBRAČUN NAKNADE ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA :

Osnovica za utvrđivanje naknade za bolovanje preko 30 dana po radnom času iznosi :

(44.800,00 din + 44.800,00 din + 36.999,96 din) / (184h + 184h + 152h) = 251,17 din / h

Iznos naknade za bolovanje preko 30 dana za mesec jul po radnom času predstavlja iznos od 65 % od 251,17 din / h :

251,17 din / h x 0,65 = 163,26 din / h

Drugi mesec bolovanja – jul ima 23 radna dana, odnosno 184 radna časa. Naknada za bolovanje preko 30 dana za mesec jul iznosi :

163,26 din/h x 184 h = 30.039,93 dinara

Ukoliko je iznos naknade zarade manji od minimalne mesečne zarade utvrđene zakonom, zaposlenom koji je na bolovanju duže od 30 dana isplaćuje se iznos minimalne zarade utvrđene zakonom .

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

 

Povratak na prethodnu stranu