Obuku iz knjigovodstva organizujemo već više od deset godina i za to vreme smo stekli veliko iskustvo iz oblasti knjigovodstvene obuke. Obuka iz knjigovodstva  se uvek sastoji od kurseva koji su u datom trenutku najtraženiji na terenu, i do sada smo održali ogroman broj kurseva iz različitih oblasti knjigovodstva (opšte knjigovodstvo, obračun zarada, porez na dodatu vrednost, osnovna sredstva … itd.). U ovom trenutku naša obuka iz knjigovodstva sastoji se od kurseva  koji se u ovom trenutku najviše traže na terenu, a to su kurs racunovodstva pod nazivom Gold Basic (opšti kurs računovodstva) i specijalistički kurs – Obračun zarada. U nastavku dajemo opise pomenutih kurseva, kao i njihove cene. Ukoliko ste zainteresovani za obuku iz knjigovodstva možete nas kontaktirati  putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com , ili putem telefona 011 697 32 03  i  064 57 37 374 . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

Obuka iz knjigovodstvapod nazivom Gold Basic je bazična obuka iz  knjigovodstva – bazični kurs racunovodstva i namenjen je polaznicima koji žele da upoznaju tehnike knjiženja poslovnih promena koje se javljaju u poslovanju. Obuka iz knjigovodstva na kursu Gold Basic izvodi se na primeru maloprodajnog preduzeća. Maloprodajno preduzeće je sa knjigovodstvenog aspekta najjednostavnija i ujedno i najmasovnija vrsta preduzeća u Srbiji, tako da kurs racunovodstva na primeru ovakvog preduzeća daje nabolje šanse za pronalaženje posla knjigovođama koje tek počinju da se bave knjigovodstvom. Kurs racunovodstva na primeru maloprodajnog preduzeća daje fundament za knjigovodstva svih ostalih vrsta preduzeća (uslužnih, ugostiteljskih, samostalnih zanatskih radnji….), a uz to maloprodajno preduzeće je idealna vrsta preduzeća (idealan klijent) za računovođe koje tek počinju da se bave knjigovodstvom (bilo da se knjigovodstvom bave u svojoj novootvorenoj knjigovodstvenoj agenciji, bilo da se vođenjem knjiga bave tako što će se zaposliti kod poslodavca). Maloprodajno preduzeće je preduzeće sa najjednostavnijim poslovnim promenama, i zato obuka iz knjigovodstva na primeru ovakvog preduzeća predstavlja priliku za nove računovođe da na najbrži i najbezbolniji mogući način uđu u posao i da kasnije uspešno pređu na vođenje poslovnih knjiga preduzećima sa složenijim procesom poslovanja. Bazična obuka iz knjigovodstva koja se izvodi na kursu Obuka iz knjigovodstva – kurs Gold Basic upravo objašnjava i prikazuje knjiženje poslovnih promena koje se javljaju u Maloprodajnom preduzeću koje je u sistemu Poreza na dodatu vrednost i to kroz prosto i kroz dvojno knjigovodstvo. Pomenuta objašnjenja i knjiženja vrše se kroz praktične primere u skladu sa trenutno aktuelnom zakonskom regulativom. Obuka iz knjigovodstva – kurs Gold Basic prikazuje računovodstveno evidentiranje svih najznačajnijih poslovnih promena koje čine poslovanje jednog Maloprodajnog preduzeća kao što su osnivanje, nabavka robe od dobavljača, prodaja robe kupcu, povraćaj robe dobavljaču, povraćaj robe od strane kupca, nivelacija cena, rad sa izvodima, izlaz robe sa zaliha (metod prosečne nabavne cene), troškovi perioda, virmanisanje, rad sa blagajnom, obračun PDV, obračun zarada, obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti (poreza na dobit), osnovna sredstva, popis, formiranje bilansa stanja, bilansa uspeha, poreskog bilansa i statističkog aneksa. Sve navedene poslovne promene knjiže se u svim poslovnih knjigama u kojima se njihovo knjiženje vrši u praksi, u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom. Veliki deo pomenutih poslovnih promena koje se javljaju u poslovanju Maloprodajnog preduzeća, javljaju se i na isti način se računovodstveno evidentiraju i u ostalim vrstama preduzeća koje poslouju u drugim privrednim granama (osnivanje, obračun zarada, obračun PDV, porez na dobit, popis, rad sa izvodima, virmanisanje, osnovna sredstva, metod prosečne nabavne cene, rad sa blagajnom itd.).

 

Bazična obuka iz knjigovodstva – kurs  Gold Basic  sadrži sledece oblasti :

 1.   Osnove knjigovodstva
 • Pojam računovodstva
 • Pojam knjigovodstva
 • Odnos računovodstva i knjigovodstva
 • Pravila knjiženja na računima aktive, pasive, prihoda i rashoda
 • Pojam i značenje klase računa, grupe računa, sintetičkog račun i analitičkog računa
 • Pojam i značenje salda računa (dugovnog, potražnog i nultog salda)
 • Pijam i značenje i analiza sintetičkih kartica, analitičkih kartica i zaključnog lista
 1.   Osnivanje maloprodajnog preduzeča (na primeru osnivanja preduzetničke radnje koja se bavi maloprodajom) – kompletan proces osnivanja preduzetničke radnje na praktičnom primeru osnivanja preduzetničke radnje
 • Odlazak u Agenciju za privredne registre
  • Popunjavanje i podnošenje potrebne dokumentacije
  • Prijem i tumačenje rešenja o osnivanju
 • Odlazak kod pečatoresca
  • Dokumenta potrebna za izradu pečata
  • Procedura izrade pečata
 • Odlazak u banku radi otvaranja tekućeg računa
  • Dokumenta potrebna za otvaranje tekućeg računa
  • Procedura otvaranja tekućeg računa
 • Odlazak u Poresku upravu
  • Dokumenta koja se predaju u poreskoj upravi
 • Nabavka i fiskalizacija fiskalne kase
  • Dokumenta potrebna za fiskalizaciju fiskalne kase
  • Procedura fiskalizacije fiskalne kase

 3.  Pojam i objašnjenje knjiženja u poslovnim knjigama

 • Dnevniku
 • Glavnoj knjizi
 • KEP knjizi ((Knjiga Evidencije Prometa))
 • KPR knjizi (Knjizi Primljenih Računa)
 • KUF knjizi (Knjizi Ulaznih Faktura)
 • KIR knjizi (Knjizi Izlaznih Računa)
 • KIF knjizi (Knjizi Izlaznih Faktura)
 • PK 1 knjizi (Preduzetničkoj Knjizi 1)
 1. Nabavka robe od dobavljača – objašnjava se na praktičnom primeru nabavke kroz formiranje i knjiženje (u svim poslovnim knjigama u kojima se knjiženja vrše u praksi) tri kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (to jest tri ulazne kalkulacije od kojih svaka sadrži određene specifičnosti koje se javljaju u praksi) :
 • Kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (maloprodajne kalkulacije) koja se formira prilikom nabavke robe koja se oporezuje opštom i posebnom stopom PDV
 • Kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (maloprodajne kalkulacije) koja se formira prilikom nabavke robe kod koje je potrebno izvršiti pretvaranje (konverziju) jedinica mere – roba se nabavlja u jednim, a prodaje u drugim jedinicama mere
 • Kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (maloprodajne kalkulacije) koja se formira prilikom nabavke robe kod koje postoji odobreni rabat od strane dobavljača

Prilikom objašnjenja formiranja i knjiženja sve četiri vrste pomenutih ulaznih kalkulacija objašnjava se i knjiži celokupan proces nabavke robe kroz sledeće korake :

 • Nabavka robe od dobavljača – prijem ulaznog računa (objašnjavaju se karakteristike, struktura i elementi ulaznog računa)
 • Formiranje kalkulacije maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV (ulazne kalkulacije) na osnovu računa primljenog od dobavljača
 • Knjiženje formirane ulazne kalkulacije u prostom i dvojnom knjigovodstvu u knjigama
 • KEPU (Knjiga Evidencije Prometa i Usluga)
 • KPR (Knjiga Primljenih Računa)
 • KUF (Knjiga Ulaznih Faktura)
 • PK 1 (Preduzetnička Knjiga 1)
 • Dnevniku
 • Glavnoj knjizi
 • Nakon knjiženja ulazne kalkulacije u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista
 • Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu.
 1. Prodaja robe kupcu – objašnjava se na praktičnom primeru formiranja klkulacije dnevnog pazara (izlazne kalkulacije) i knjiženju iste u svim poslovnim knjigama u kojima se kalkulacija dnevnog pazara (izlazna kalkulacija) knjiži u praksi . Proces prodaje robe kupcu objašnjava se kroz sledeće korake :
 • Teorijsko objašnjenje procesa prodaje robe kupcu (objašnjenje struktura troška i strukture prihoda koji nastaju prilikom prodaje robe). Zatim se prelazi na praktičan primer koji se izlaže kroz sledeće korake.
 • Prodaja robe kupcu i izdavanje kupcu maloprodajnog računa sa pripadajućim fiskalnim isečkom
 • Formiranje kalkulacije dnevnog pazara (izlazne kalkulacije)
 • Knjiženje formirane kalkulacije u poslovne knjige
 • Dnevnik
 • Glavnu knjigu
 • KEPU knjigu (Knjigu Evidencije Prometa i Usluga)
 • KIR knjigu (Knjigu Izlaznih Računa)
 • KIF knjigu (Knjigu Izlaznih Faktura)
 • PK 1 knjigu (Preduzetničku knjigu 1)
 • Nakon knjiženja kalkulacije dnevnog pazara u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista
 • Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu.
 • Vrše se i robno i finansijsko knjiženje dnevnog pazara iobjašnjava se razlika između robnog i finansijskog rasknjižavanja dnevnog pazara.
 1. Nivelacija maloprodajnih cena – povećanje i sniženje maloprodajnih cena sa ukalkulisanim PDV objašnjava se na dva praktična primera : na jednom praktičnom primeru povećanja i jednom praktičnom primeru sniženja maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV. Oba primera se objašnjavaju kroz sledeće korake
 • Povećanje, odnosno sniženje maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV
 • Objašnjenje komponenti maloprodajne cene sa ukalkulisanim PDV-om koje podležu povećanju, odnosno smanjenju i onih koje tome ne podležu
 • Određivanje dela iznosa povećanja / smanjenja koji se odnosi na povećanje / smanjenje razlike u ceni, odnosno na povećanje / smanjenje ukalkulisanog PDV
 • Formiranje dokumenta – Nivelacija maloprodajne cene
 • Knjiženje Nivelacije maloprodajne cene u poslovne knjige
  • Dnevnik
  • PK 1 knjigu
  • KEPU knjigu
 • Pregled suntetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista
 1. Povraćaj robe od strane kupca – povraćaj robe od strane kupca objašnjava se na praktičnom primeru povraćaja robe od strane kupca maloprodavcu. Pomenuti primer objašnjava se kroz sledeće korake :

Prijem robe koju je kupac vratio – povraćaj robe od strane kupca

 • Prijem ranije izdatog izlaznog maloprodajnog računa i njemu pripadajućeg fiskalnog isečka od kupca
 • Formiranje naloga za ispravku
 • Formiranje dokumenta – Povračaj robe od strane kupca
 • Knjiženje pomenutog dokumenta u poslovnim knjigama
  • KEP
  • KIR
  • KIF
  • PK 1
  • Dnevniku
 • Nakon knjiženja povraćaja od strane kupca u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista
 • Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu.
 1. Povraćaj robe dobavljaču – povraćaj robe dobavljaču objašnjava se na praktičnom primeru povraćaja robe dobavljaču od strane maloprodavca. Pomenuti primer objašnjava se kroz sledeće korake :

Povraćaj dela nabavljene robe dobavljaču – od strane maloprodavca

 • Formiranje dokumenta – Povračaj robe dobavljaču
 • Knjiženje pomenutog dokumenta u poslovnim knjigama
  • KEP
  • KPR
  • KUF
  • PK 1
  • Dnevniku
 • Nakon knjiženja povraćaja od strane kupca u finansijskom knjigovodstvu, to jest u dnevniku i glavnoj knjizi vrši se pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista
 • Analiziraju se sintetičke i analitičke kartice – njihova salda, ispravna i neispravna računovodstvena stanja, paralele i poslovne knjige sa kojima pomenute kartice moraju da se slažu.

  9.Metoda procečne nabavne cene – objašnjava se na praktičnom primeru 6 sukcesivnih nabavki prilokom kojih se roba nabavlja po različitim nabavnim cenama. Primer se objašnjava kroz sledeće korake :

 • Roba se nabavlja šest puta, svaki put po različitim nabavnim cenama
 • Nakon svake nabavke izračunava se
 • Količinski saldo robe na stanju
 • Nabavna cena i nabavna vrednost nabavljenog kontigenta robe
 • Prosečna nabavna cena i prosečna nabavna vrednost ukupno nabavljene količine robe
 • Roba se izdaje sa zaliha po (ranije izračunatim) prosečnim nabavnim cenama
 1. Rad sa izvodima – objašnjava se na praktičnom primeru primljenog izvoda. Objašnjavaju se :
 • Elementi izvoda i njihovo značenje
 • Knjiženje izvoda u poslovne knjige
 • Knjigu izvoda
 • KEP
 • KUF
 • KIF
 • Dnevnik i glavnu knjigu
 1. Virmanisanje – objašnjavaju se funkcija, elementi i način popunjavanja :
 • Naloga za uplatu
 • Naloga za isplatu
 • Naloga za naplatu
 • Naloga za prenos

  12.Rad sa blagajnom – objašnjavaju se :

 • Osnovnu pojmovi i elementi blagajničkog poslovanja
 • Dinarska i devizna blagajna
 • Pravdajuća dokumenta na osnovu kojih se novac uplaćuje u blagajnu, ili isplaćuje iz blagajne
 • Blagajnička dokumenta – nalog za isplatu, nalog za naplatu, blagajnički dnevnik – izveštaj
 • Koraci u radu sa blagajnom
 • Na praktičnom primeru objašnjava se knjiženje isplate novca iz blagajne u :
  • Dnevniku
  • PK 1 knjizi
 1. Troškovi perioda – troškovi perioda se polaznicima objašnjavaju na praktičnom primeru troškova električne energije, telekomunikacionih usluga i infostana. Troškovi perioda objašnjavaju se kroz sledeće korake :
 • Objašnjenje suštine troškova perioda
 • Razdvajanje troškova perioda od troškova prodate robe
 • Trošak električne energije
  • Objašnjenje elemenata računa za električnu energiju
  • Knjiženje računa za električnu energiju u
   • Dnevniku
   • Knjizi PK 1
   • Knjizi KPR
   • Knjizi KUF
 • Knjiženje zatezne kamate po osnovu računa za električnu energiju u
   • Dnevniku
   • Knjizi PK 1
 • Trošak telekomunikacionih usluga
  • Objašnjenje elemenata računa za telekomunikacione usluge
  • Knjiženje računa za telekomunikacione usluge u
   • Dnevniku
   • Knjizi PK 1
   • Knjizi KPR
   • Knjizi KUF
 • Knjiženje zatezne kamate u
   • Dnevniku
   • Knjizi PK 1
 • Trošak infostana
  • Objašnjenje elemenata računa za infostan
  • Knjiženje računa za infostan u
   • Dnevniku
   • Knjizi PK 1
   • Knjizi KPR
   • Knjizi KUF
 • Knjiženje zatezne kamate u
   • Dnevniku
   • Knjizi PK 1
 1. Obračun poreza na dodatu vrednost – polaznicima se objašnjava osnovni obračun poreza na dodatu vrednost na praktičnom primeru maloprodajnog preduzeća u sličaju kada je obračunati PDV veći od prethodnog PDV. Objašnjenje se sastoji od sledećih koraka :

Teorijsko objašnjenje

 • Pojma PDV
 • Obveznika PDV
 • Poreskih perioda za koje se obračunava PDV
 • PP PDV prijave (poreske prijave poreza na dodatu vrednost)
 • Rokova za podnošenje PP PDV prijave
 • Računa kao osnovnog računovodstvenog dokumenta u sistemu PDV
 • Uslova za sticanje prava na odbitak prethodnog PDV

Obračun PDV za poreski period – praktičan primer :

 • Utvrđivanje iznosa prethodnog PDV iz knjige KPR
 • Provera usklađenosti knjige knjige KPR sa saldima odgovarajućih računa grupe 27
 • Utvrđivanje iznosa obračunatog PDV iz knjige KIR
 • Provera usklsđenosti knjige KIR sa odgovarajućim računima grupe 47
 • Utvrđivanje obaveze za PDV za poreski period (utvrđivanje razlike između obračunatog i prethodnog PDV)
 • Popunjavanje PP PDV prijave
 • Popunjavanje naloga za prenos kojim se izmiruje obaveza za PDV za obračunski period
 • Knjiženje obračuna PDV
 • Prijem izvoda sa koga se vidi da je novac uplaćen u svrhu izmirenja obaveze za PDV legao na odgovarajući račun
 • Knjiženje pomenutog izvoda
 • Pregled i analiza sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista

 15.Obračun zarada – polaznicima se objašnjava osnovni obračun zarada na praktičnom primeru obračuna zarada koji se sastoji od obračuna zarada, obračuna naknada zarada na teret poslodavca i obračuna bolovanja do 30 dana.

Teorijsko objašnjenje

 • Strukutra zarade
 • Porez na zarade /naknade zarada
 • Neoporezivi iznos
 • Doprinosi na zarade / naknade zarada – doprinosi na teret zaposlenog i doprinosi na teret poslodavca
 • Minimalna /maksimalna osnovica za obračun doprinosa na zarade /naknade zarada

Obračun zarada – praktičan primer :

 • Obračun zarade za zaposlenog koji je odradio celokupan fond mogućih radnih časova u mesecu
 • Obračun zarade za zaposlenog koji je odradio samo deo fonda mogućih radnih časova u mesecu
 • Obračun uvećane zarade (po osnovu rada na dan državnog praznika, minulog rada, noćnog rada, smenskog rada i prekovremenog rada)
 • Obraćun poreza na zarade
 • Obračun doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost na teret zaposlenih
 • Obračun doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost na teret poslodavca
 • Knjiženje obračuna zarada u dnevniku, glavnoj knjizi i knjizi PK 1
 • Popunjavanje naloga za prenos kojima se izmiruju obaveze za porez i doprinose na zarade, kao i naloga za prenos kojima se isplaćuju neto zarade zaposlenima
 • Popunjavanje i podnošenje prijave PPP PD (koje se od 01.03.2014 podnosi isključivo elektronskim putem)
 • U radnom materijalu, prikazane su (popunjene) i poreske prijave koje se više ne koriste (ne podnose) od 01.03.2014 godine, a koje su veoma dugo bile prisutne u praksi :
 • Popunjavanje PP OPJ prijave
 • Popunjavanje specifikacije uz PP OPJ
 • Popunjavanje PP OD prijave
 • Popunjavanje obrasca OS
 • Prijem izvoda sa koga se vidi da je novac uplaćen u svrhu izmirenja obaveze za porez na zarade i doprinose legao na odgovarajući račun
 • Knjiženje pomenutog izvoda – knjiženje izmirena obaveza nastalih obračunom zarada

Obračun naknada zarada

 • Obračun naknade zarade (po osnovu odsustvovanja rada na dan državnog praznika, godišnjeg odmora i odaziva na poziv državnog organa i bolovanja do 30 dana)
 • Obraćun poreza na naknade zarada
 • Obračun doprinosa na naknade zarada na teret zaposlenih
 • Obračun doprinosa na naknade zarada na teret poslodavca
 • Knjiženje obračuna naknada zarada u dnevniku i knjizi PK 1
 • Popunjavanje naloga za prenos kojima se izmiruju obaveze za porez i doprinose na naknade zarada
 • Popunjavanje i podnošenje prijave PPP PD (koje se od 01.03.2014 podnosi isključivo elektronskim putem)
 • U radnom materijalu, prikazane su (popunjene) i poreske prijave koje se više ne koriste (ne podnose) od 01.03.2014 godine, a koje su veoma dugo bile prisutne u praksi :
 • Popunjavanje PP OPJ prijave
 • Popunjavanje specifikacije uz PP OPJ
 • Popunjavanje PP OD prijave
 • Popunjavanje obrasca OS
 • Prijem izvoda sa koga se vidi da je novac uplaćen u svrhu izmirenja obaveze za porez na zarade i doprinose legao na odgovarajući račun
 • Knjiženje pomenutog izvoda – knjiženje izmirena obaveza nastalih obračunom naknada zarada

 16.Fiskalne kase – polaznicima se objašnjavaju osnovne stvari iz oblasti fiskalnih kasa :

 • Ko mora, a ko ne mora da ima fiskalnu kasu – koje dužan da izdaje fiskalne isečke, a ko nije
 • Elementi fiskane kase (hardverski)
 • Fiskalna memorija fiskalne kase
 • Fiskalni dokumenti (fiskalni isečak, fiskalni račun, periodični izveštaj, presek stanja)
 • Fiskalizacija fiskalne kase
 • Defiskalizacija fiskalne kase
 • Servisna knjižica fiskalne kase
 • Praktičan primer
  • Proces defiskalizacije fiskalne kase prilikom privremenog prekida vršenja delatnosti preduzetničke radnje
  • Proces fiskalizacije fiskalne kase prilikom ponovnog početka vršenja delatnosti preduzetničke radnje
  • Knjiženje prometa evidentiranog putem fiskalne kase
  • Najčešće greške koje se prave u radu sa fisklanom kasom
  • Ispravka pomenutih grešaka

 17.Osnovna sredstva – polaznicima se objašnjavaju osnovne poslovne promene vezane za problematiku osnovnih sredstava :

 • Pojam osnovnih sredstava
 • Vrste osnovnih sredstava
 • Konta na kojima se računovodstveno evidentiraju osnovna sredstva
 • Vrednovanje i priznavanje osnovnih sredstava
 • Nabavka osnovnog sredstva
 • Knjiženje nabavke osnovnog sredstva u
  • Knjizi PK 1
  • Finansijskom knjigovodstvu
 • Amortizacija osnovnog sredstva metodom linearnog otpisa
 • Knjiženje troškova amortizacije u
  • Knjizi PK 1
  • Finansijskom knjigovodstvu
 • Otuđenje (prodaja) osnovnog sredstva
  • Knjiženje otuđenja (prodaje) osnovnog sredstva u
  • Knjizi PK 1
  • Finansijskom knjigovodstvu
 1. Porez na dobit – polaznicima se objašnjavaju najbitnije stvari koje se javljaju u okviru problematike poreza na dobit (tačnije poreza na dohodak građana kao pojavnog oblika poreza na dobit koji se odnosi na preduzetničke radnje) :
 • Pojam poreza na dohodak građana
 • Obveznici poreza na dohodak građana
 • Osnovica za obračun poreza na dohodak građana
 • Stopa poreza na dohodak građana
 • Rok za plaćanje poreza na dohodak građana
 • Knjiženje poreza na dohodak građana u
 • Knjizi PK 1
 • Finansijskom knjigovodstvu
 • Objašnjenje listinga poreske uprave koji se odnosi na porez na dohodak građana
 1. Popis – objašnjenje obaveze, tehnike, načina vršenja popisa, utvrđivanja i knjiženja rezultata popisa.
 • Pojam popisa
 • Obaveza vršenja popisa
 • U kojim situacijama je potrebno izvršiti popis
 • Godišnji popis
 • Vanredni popis – vrste vanrednih popisa
 • Popisna komisija
 • Popisna lista
 • Vršenje popisa
 • Utvrđivanje i usvajanje rezultata popisa (manjka, odnosno viška)
 • Knjiženje rezultata popisa (manjka, odnosno viška)) u :
 • Knjizi KEPU
 • Knjizi PK 1
 • Finansijskom knjigovodstvu

 20.Završni račun – na praktičnom primeru poslovnog procesa u maloprodajnoj firmi (nabavke robe, povraćaja dobavljaču, prodaje robe, povraćaja od strane kupca, isplata troškova perioda iz blagajne, obračuna PDV, obračuna zarada itd.) formiraju se bilans stanja, bilans uspeha, poreski bilans i statistički izveštaj.

 • Formiranje bilansa stanja
 • Formiranje bilansa uspeha
 • Formiranje poreskog bilansa
 • Formiranje statističkog izveštaja

Celokupan radni materijal pomoću koga se izvodi bazična obuka iz knjigovodstva i koji se izučava na kursu  Kurs racunovodstva – opšte knjigovodstvo knjigovodstvo predstavlja jedan jedistveni primer koji se sastoji od svih do sada navedenih poslovnih promena koje figurišu u poslovanju maloprodajnog preduzeća. Na osnovu svih tih poslovnih promena formira se zaključni list na dan 31.12. tekuće godine , a na osnovu njega se formiraju bilans stanja, bilans uspeha, poreski bilans i statistički aneks (jednom rečju formira se završni račun).

Polaznici kursa dobijaju bogatu i precizno napisanu literaturu  koja se u celini obrađuje tokom kursa. Literatura sadrži kompletan opis materije koja se obrađuje na kursu sa kompletnim pregledom sintetičkih i analitičkih kartica i zaključnog lista za svako pojedinačno knjiženje koje se tokom kursa vrši. Sva knjiženja vrše na analitičkim kontima.

Po uspešnom završetku kursa polaznici dobijaju sertifikat za završeni kurs Opšteg knjigovodstva.

Obuka iz knjigovodstva se održava u prostorijama firme V-ENERGY na adresi Zdravka Čelara 12, prvi sprat, lokal 39 u Beogradu (u neposrednoj blizini Poštanske štedionice)). Nastava se odžava dva puta nedeljno u trajanju od po dva sata. Kurs traje dva meseca, odnosno osam nedelja i za to vreme održava se ukupno šesnaest termina.

Cena kursa iznosi 150 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate) i u cenu je uračunata kompletna literatura i sertifikat koji se dobija na kraju kursa. Cena kursa može se platiti odjednom, ili u dve jednake rate. Ukoliko se kurs ne održava u prostorijama agencije V-ENERGY, već na drugom mestu, cena kursa se uvećava za troškove dolaska predavača na mesto održavanja kursa.

Ukoliko imate pitanja, ili predloga u vezi mesta održavanja, dinamike kursa “Obuka iz knjigovodstva – Gold Basic (opšte knjigovodstvo)” isl. možete nas kontaktirati putem e-mail adrese poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com, ili putem telefona 011 697 32 03, 069 168 28 76 i 064 168 28 76 . Kontakt osoba je predavač Zoltan Seleši.

Obuka iz knjigovodstva – Obračun zarada u agenciji V-ENERGY sastoji se kako iz računovodstvenih tehnika obračuna i knjiženja, tako i iz izučavanja relevantne pravne regulative. Svaka oblast racunovodstva, pa tako i oblast Obracuna zarada zaposlenih predstavlja veoma slozen miks ekonomije i prava. Za uspesno bavljenje racunovodstvom isto je toliko vazno poznavati pravnu regulativu, koliko i poznavati racunovodstvene tehnike obracuna, pa je neophodna obuka iz knjigovodstva koja obe pomenute stvari uključuje. U nase vreme jako ceste promene pravne regulative poznavanju pravne komponente daju jos veci znacaj. Apsolutno je neophodno da racunovodja poznaje racunovodstvene tehnike obracuna zarada, ali je isto toliko (ako ne jos i vise) neophodno da poznaje (veoma obimnu i slozenu) pravnu regulativu vezanu za oblast zarada, kako bi mogao da konstantno prati i na vreme uvidi promene koje su u oblasti pravne regulative nastale (a pomenute promene u danasnje vreme nastaju jako cesto). Zakasnelo uvidjanje pomenutih promena po pravilu je jako skupo i neprijatno. Dovodi do placanja kazni (koje su cesto veoma velike) i gubitka poverenja u racunovodju. Zbog toga naša obuka iz knjigovodstva – Obračun zarada posebno potencira pravnu stranu knjigovodstva i koncipiran je tako da polaznicima kursa da sva neophodna znanja kako iz oblasti racunovodstva (racunovodstvenih tehnika obracuna), tako i iz oblasti obimne i slozene pravne regulative koja regulise oblast zarada.

Obracun zarada (obracun plata) zaposlenih predstavlja nezaobilazan deo racunovodstva svakog preduzeca koje ima bar jednog zaposlenog radnika. Kao što je već rečeno, obracun zarada pored samog obracuna u uzem smislu reci obuhvata veoma siroku i kompleksnu problematiku koja predstavlja svojevrstan miks prava i ekonomije. Zbog toga obuka iz knjigovodstva –  Obracun zarada zaposlenih u prvom delu  (pre prelaska na praktične primere) objašnjava najznačajnije delove (najznacajniji clanovi i stavovi) pravne regulative vezane za oblast zarada :

 • Zakon o radu
 • Zakon o porezu na dohodak gradjana
 • Pravilnik o neoporezivom iznosu zarada
 • Zakon o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje
 • Zakon o penzijsko – invalidskom osiguranju
 • Zakon o zdravstvenom osiguanju
 • Zakon o osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o finansijskoj podrsci porodici sa decom
 • Zakon o praznicima u Srbiji
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o uslovima i načinu vodjenja računa za uplatu javnih prihoda i rasporedu sredstava sa tih racuna

Obuka iz knjigovodstva – Obračun zarada objašnjava najznacajnije clanove pomenutih zakona i pravilnika, a polaznicima se pomenuti zakoni i pravilnici u celini salju na e-mail kako bi ih mogli detaljno prouciti i steci predstavu o tome koje clanove kojih pravnih akata moraju konstantno pratiti kako bi na vreme uocili njihove promene.

Obuka iz knjigovodstva –  Obračun zarada pored analize pomenute zakonske regulative, po pitanju tehnika obracuna zarada  obuhvata kompletan obracun osnovne zarade zaposlenih, obracun uvecanja zarade za rad na dan praznika, rad nocu, minuli rad i prekovremeni rad. Takodje obuhvata obracun naknada zarada za odsustvo sa rada na dan praznika, obracun naknada zarada za odsustvo sa rada zbog godisnjeg odmora, obracun naknada zarada za odsustvo sa rada zbog bolovanja do 30 dana, obracun naknada zarada za odsustvo sa rada zbog bolovanja preko 30 dana (sa svim pripadajucim uskladjivanjima koja su obavezna po zakonu) i obracun naknada zarada za odsustvo sa rada zbog porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta. Pored toga kurs racunovodstva – Obračun zarada obuhvata obracun zarada zaposlenih  lica koja  koja rade samo deo radnog vremena, , kao i obračun poreza i doprinosa za direktora koji nije zasnovao radni odnos, već je sa njim potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Kurs racunovodstva – obracun zarada pokriva još i naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, korišcenje sluzbenog automobila u privatne svhre, kadrovski stan, obračun troškova i dnevnica za sluzbeni put u inostranstvo, obracun troškova i dnevnica za sluzbeni put u zemlji, izvršenja iz zarada (alimentacije…), pozajmicu zaposlenom datu od strane firme i odštete koje firma plaća zaposlenima..  Polaznicima se detaljno objasnjava struktura zarade posmatrana sa stanovista formiranja zarade i struktura zarade posmatrana sa stanovista obaveza koje se iz zarade moraju izmiriti.

U nastavku teksta dajemo pregled materije koju sadrži obuka iz knjigovodstva – Obracun zarada (plata) zaposlenih.

 

1. Obuka iz knjigovodstva – Zakon o radu – najznacajniji pravni akt iz oblasti zarada

 • zasnivanje radnog odnosa – ko sve moze i pod kojim uslovima da zasnuje radni odnos (zaposleni, nezaposleni, penzioneri, maloletna lica itd.)
 • duznosti kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • duznosti poslodavca prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • definisanje mesta rada zaposlenog
 • radni odnos na odredjeno i neodredjeno vreme
 • radno vreme na koje moze da se zasnuje radni odnos – puno, nepuno, skraceno radno vreme
 • odmori u toku rada – dnevni, nedeljni i godisnji odmor
 • minuli rad
 • prekovremeni rad
 • preraspodela radnog vremena
 • struktura zarade zaposlenih
  • osnovna zarada
  • zarada za radni učinak
  • zarada za poseban doprinos uspehu poslodavca
  • uvecanja zarade (rad na dan praznika, nocni rad, prekovremeni rad, minuli rad)
 • probni rad
 • rad pripravnika
 • evidencija zarade
 • minimalna zarada
 • zastita zarade
 • druga primanja zaposlenih (jubilarne nagrade, otpremnine, poklon deci za bozic i novu godinu, poklon za 8. mart, pomoc u slucaju bolesti, ili smrti zaposlenog, ili clana njegove porodice……)
 • naknada stete zaposlenom

Najbitniji pojmovi iz Zakona o porezu na dohodak gradjana i Pravilnika o neoporezivom iznosu zarade :

 • pojam neoporezivog iznosa zarade
 • pun neoporezivi iznos – ko i u kojim slucajevima ima pravo na pun neoporezivi iznos zarade
 • srazmeran neoporezivi iznos (u kojim slucajevima se obracunava srazmerni neoporezivi iznos zarade) i tehnika izracunavanja srazmernog neoporezivog iznosa zarade

 

2.  Obuka iz knjigovodstva – Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Pored poreza na zarade, najznacajniji pojam u oblasti zarada jesu doprinosi koji se iz zarade moraju platiti, a koje regulise zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (kursa racunovodstva – obracun zarada posebnu paznju pridaje ovoj temi) :

 • Ko sve i u kojim slucajevima placa (odnosno ne placa) doprinose za socijalno osiguranje
 • Doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje) – objasnjenje i izracunavanje
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje – objasnjenje i izracunavanje
 • Doprinos za slucaj nezaposlenosti – objasnjenje i izracunavanje
 • Obavezni doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih
 • Obavezno doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca
 • Osnovica za obracun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – u razlicitim slucajevima
 • Najniza osnovica za obracun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Najvisa osnovica za obracun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Slucajevi u kojima miruje obaveza placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Povraćaj više plaćenog doprinosa i prestanak plaćanja doprinosa u toku tekuće godine

Zakon o zdravstvenom osiguranju – najvaznija prava zaposlenih iz oblasti zdravstvenog osiguranja i nacin koriscenja tih prava

Zakon o finansijskoj podrsci porodicama sa decom – pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta

Zakon o praznicima u Srbiji – drzavni verski praznici u Republici Srbiji koji su zvanicno neradni dani i za koje zaposleni ima pravo na naknadu zarade

Zakon o ravnopravnosti polova – zabrana polne diskriminacije po pitanju zarada

Zakon o evidencijama u oblasti rada – obavezni elementi evidencije zaposlenih

Pravilnik o uplatnim racunima – uplatni racuni i sifre placanja koje se obavezno koriste prilikom uplate neto zarada, naknada zarada, poreza, doprinosa u razlicitim situacijama (na zarade zaposlenih, na prihode vlasnika …)

 

3.  Obuka iz knjigovodstva – Dokumenta vezana za oblast radnih odnosa – pojam, funkcija, elementi, pravna regulativa

U oblasti zarada postoje tačno propisana dokumenta (sa tacno propisanim elementima koje moraju da sadrze) koja se u odredjenim slucajevima moraju formirati i čuvati u tačno propisanom vremenskom roku. Neformiranje, ne posedovanje pomenutih dokumenata, ili njihova strukturalna (sadržinska) neuskladjenost sa aktuelnim propisima kaznjive su. Zbog toga se na kursu Obracun zarada zaposlenih posebna paznja posvecuje dokumentaciji u oblasti obracuna zarada. Problematika zarada pocinje strukturom ugovora o radu koji predstavlja osnovni i najvazniji dokument u oblasti radnih odnosa. Na kursu Obracun zarada zaposlenih detaljno se prezentuje struktura ugovora o radu (koja je u skladu sa trenutno vazecim propisima), to jest obavezni elementi koje ugovor o radu mora da sadrzi (radno vreme – puno, nepuno, skraceno, iznos osnovne zarade, toplog obroka i regresa, dan stupanja na rad, duzina dnevnog, nedeljnog i godisnjeg odmora, obavezne naknade troskova zaposlenom, osnovne obaveze poslodavca i zaposlenog itd.), kao i pravna regulativa kojom je propisano da se pomenuti (i drugi u ovom tekstu nepomenuti obavezni elementi) moraju sadrzati u ugovoru o radu. Strukturalna neispravnost ugovora o radu je kaznjiva. Pored analize strukture ugovora o radu kao najvaznijeg dokumenta u oblasti radnih odnosa, pažnja se poklanja strukturi ostalih najvaznijih dokumenata koji se cesto javljaju u oblasti radnih odnosa kao sto su :

 • evidencija zaposlenih – propisano je sta od dokumenata evidencija zaposlenih mora da sadrzi, a prezentuje se i pravna regulativa koja to propisuje
 • obracunski list – za koji su takodje propisani obavezni elementi, kao i pravna regulativa koja te elemente propisuje
 • isplatna lista – za koju su takodje propisani obavezni elementi, kao i pravna regulativa koja te elemente propisuje
 • vremenik rada – koji predstavlja evidenciju vremena koji je zaposleni proveo na radu tokom meseca
 • resenje o godisnjem odmoru – forma i sadrzaj resenja
 • resenje o bolovanju preko 30 dana  – forma i sadrzaj resenja
 • resenje o porodiljskom bolovanju – forma i sadrzaj resenja
 • resenje o placenom odsustvu – forma i sadrzaj resenja
 • resenje o neplecenom odsustvu – forma i sadrzaj resenja
 • obrazac OZ 7 – Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrdjivanje osnova za obracun naknade zarade
 • obrazac OZ 8 – Potvrda o kretanju zarada kod poslodavca za prvo uskladjivanje osnova za naknadu zarade
 • obrazac OZ 9 – Potvrda o kretanju zarada kod poslodavca za naredna uskladjivanja
 • obrazac OZ 10 – Spisak obracunatih – isplacenih naknada zarada
 • obrazac ERP – (Evidencioni Registar Poslodavaca) koji svaki novi poslodavac mora da preda poreskoj upravi – njegovo popunjavanje i rokovi predaje
 • obrazac PPP PO – koji svaki poslodavac mora da na pocetku godine preda svom zaposlenom i u kome mora da prikaze sve isplate prema zaposlenom u prethodnoj godini
 • obrazac PPP – koji se na pocetku godine mora predati poreskoj upravi i u kome se prikazuju sve isplate zaposlenom, kao i iznosi placenih poreza na zarade i doprinosa

 

4.  Obuka iz knjigovodstva – Zarada zaposlenih, naknada zarade zaposlenih, naknade troskova zaposenih

Kurs racunovodstva – Obracun zarada zaposlenih uključuje analizu struktura zarade zaposlenih i to sa dva različita aspekta :

 1. Sa aspekta nastanka (formiranja) zarade – detaljno se analiziraju svi sastavni elementi zarade iz kojih ona i nastaje (i njihovi medjusobni odnosi) – osnovna zarada, deo zarade za radni učinak, deo zarade za poseban doprinos uspehu poslodavca, uvećana zarada (uvećanje zarade za rad na dan praznika, uvećanje zarade za noćni rad, uvećanje zarade za minuli rad, uvećanje zarade za prekovremeni rad), kao i naknade troskova zaposlenom koji se izjednacavaju sa zaradom (topli obrok i regres za godisnji odmor). Na ovaj nacin polaznicima kursa se detaljno i sveobuhvatno predstavlja proces nastanka (obracuna) zarade zaposlenih.
 2. Sa aspekta rasporedjivanja vec obracunate zarade – detaljno se analiziraju sve dazbine koje se moraju platiti drzavi iz vec formirane (obracunate) zarade zaposlenog – porez na zarade, doprinos za Penzijsko – invalidsko osiguranje (PIO), Doprinos za zdravstveno osiguranje, Doprinos za slucaj nezaposlenosti. Svi pomenuti doprinosi, kao i porez analiziraju se sa racunovodstvenog aspekta (prikazuje se tehnika obracuna), ali i sa pravnog aspekta (predstavlja se pravna regulativa koja sve to propisuje).

Naš kurs racunovodstva podrazumeva i analizu strukture i obracuna naknada zarada :

  • naknada zarade za odsustvo sa rada na dan drzavnog, ili verskog praznika
  • naknada zarade za odsustvo sa rada zbog godisnjeg odmora
  • naknada za odsustvo sa rada bez krivice zaposlenog
  • naknada zarade za odsustvo sa rada zbog bolovanja do 30 dana na teret poslodavca
  • naknada zarade za odsustvo sa rada zbog porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta

Takodje paznja se poklanja i troskovima zaposlenih koje poslodavac po zakonu mora da nadoknadi, a koji se smatraju zaradom :

 • troskovi ishrane za vreme rada – topli obrok
 • regres za godisnji odmor

Pre prelaska na prakticne primere obracuna zarada polaznicima kursa Obracun zarada zaposlenih detaljno se objasnjava nacin predaje poreskih prijava (PPP PD) poreskoj upravi (poznato je da pomenute prijave od marta 2014. godine predaju iskljucivo elektronskim putem). Prezentuje se oprema neophodna za predaju pomenutih prijava (kvalifikovani elektrinski sertifikat i citac kartica) i tehnika njihove predaje poreskoj upravi (rad sa portalom poreske uprave). Objasnjavaju se sifre vrsta prihoda cije je poznavanje neophodno za uspesnu predaju poreskih prijava.  Nakon toga prelazi se na prakticne primere obracuna zarada.

 

5.  Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer I – Osnovni obracun zarade zaposlenih : U prvom primeru prezentuje se samo osnovni obracun zarade zaposlenih, koji je oslobodjen bilo kakvih dodatnih elemenata koji bi uslozavali sam obracun. Predpostavlja se da je zaposleni radio pun fond radnih sati u mesecu bez rada na dane praznika, nocnog rada, prakovremenog rada, godisnjeg odmora, bolovanja isl. Obracunava se :

 • osnovna zarada zaposlenog
 • pokazuje se preracun sa neto zarade na bruto zaradu i obrnuto
 • Obracunava se porez na zaradu
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinod za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu

 

6.  Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer II – Obracun zarade zaposlenih koji su tokom meseca radili na dane praznika, koji su radili nocu, koji imaju minuli rad, koji su radili prekovremeno, koji su odsustvovali na dan drzavnog praznika, bili na godisnjem odmoru i na bolovanju do 30 dana. Obracunava se :

 • osnovna zarada zaposlenog
 • zarada za poseban doprinos uspehu poslodavca
 • uvecanje zarade za rad na dan praznika
 • uvecanje zarade za nocni rad
 • uvecanje zarade za minuli rad
 • uvecanje zarade za prekovremeni rad
 • naknada za odsustvo na dan drzavnog praznika
 • naknada za odsustvo zbog godisnjeg odmora
 • naknada za odsustvo zbog bolovanja do 30 dana
 • Obracunava se porez na zaradu
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu

 

7.  Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer III – Obracun naknade zarade zaposlenih koji su na bolovanju preko 30 dana na teret Republickog zavoda za zdravstveno osiguranje

 • obračun naknade zarade za bolovanje preko 30 dana (na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje) – tehnika obracuna naknade zarade za bolovanje preko 30 dana
 • prvo uskladjivanje naknade zarade za bolovanje preko 30 dana (koje je obavezno po zakonu)
 • drugo uskladjivanje naknade zarade za bolovanje preko 30 dana (koje je obavezno po zakonu)
 • ostala uskladjivanja naknade zarade za bolovanje preko 30 dana (koja su obavezna po zakonu)
 • popunjavanje obrazaca OZ 7, OZ 8, OZ 9 i OZ 10
 • Obracunava se porez na zaradu
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Prikazuju se popunjeni obrasci OZ 7, OZ 8, OZ 9 i OZ 10 koji se moraju popiniti i predati prilikom obracuna naknade zarade za bolovanje preko 30 dana na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje)
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu

 

8.   Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer IV – Obracun naknade zarade zaposlenih za porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta

 • obračun naknade zarade za porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta (na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje) – tehnika obracuna naknade zarade za porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta
 • Objasnjenje obracuna naknade zarade za porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta, ako zaposlena koja je na porodiljskom bolovanju, odnosno na bolovanju radi nege deteta nije bila u radnom odnosu 12 meseci pre odlaska na bolovanje
 • Obracunava se porez na zaradu
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu

 

9.  Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer V – primanja direktora koji je zasnovao radni odnos, odnosno direktora koji nije zasnovao radni odnos u preduzeću.

 • 1.Obracun zarade direktora koji jeste zasnovao radni odnos u svom preduzeću
 • Obracunava se porez na zaradu
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu
 • 2.Obracun zarade direktora koji nije zasnovao radni odnos u svom preduzeću
 • Obracunava se porez na naknadu
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu

10.  Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer VI – kadrovski stan, sluzbeni automobil u privatne svrhe, privatni automobil u sluzbene svrhe

 

 • 1.Kadrovski stan
 • Obracunava se vrednost kadrovskog stana kao deo mesečne zarade
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu
 • 2.Sluzbeni sutomobil u privatne svrhe
 • Obracunava se vrednost sluzbenog automobila i plaćenog goriva kao deo mesečne zarade
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Obracunava se doprinos za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade zaposlenom
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu
 • 3. Privatni automobil u službene svrhe
 • Obracunava se vrednost sluzbenog automobila i plaćenog goriva kao deo mesečne zarade
 • Obracunava se naknada za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Prikazuje se popunjen obracunski list
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza  drzavi
 • Vrsi se knjizenje obracuna naknade, kao i isplate poreza  u dvojnom knjigovodstvu

 

11.  Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer VII– službeni put u zemlji, službeni put u inostranstvu

 

 • 1.Službeni put u zemlji
 • Dnevnica za službeni put u zemlji
 • Troškovi službenog puta u zemlji
 • Ostali troškovi
 • Obračun poreza
 • Prikazuje se popunjen obracunski list
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza
 • Vrsi se knjizenje obracuna dnevnice i troškova službenog puta u zemlji
 • 1.Službeni put u zemlji
 • Dnevnica za službeni put u inostranstvu
 • Troškovi službenog puta u inostranstvu
 • Ostali troškovi
 • Obračun poreza
 • Prikazuje se popunjen obracunski list
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza
 • Vrsi se knjizenje obracuna dnevnice i troškova službenog puta u zemlji

12. Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer VIII – Izvršenja iz zarade, administrativne zabrane, davanje zajma zaposlenima

 • Izvršenja iz zarade (alimentacija…..)
 • Administrativne zabrane iz zarada (nabavka ogreva, nabavka zimnice….)
 • Davanje zajma zaposlenima i vraćanje zajmova od strane zaposlenih

13. Obuka iz knjigovodstva – Praktičan primer IX – lična zarada preduzetnika

U ovom primeru objašnjava se pojam i vrši se izračunavanje lične zarade preduzetnika. Kao i svih dažbina koje se iz nje plaćaju. Obracunava se :

 • lična zarada preduzetnika
 • Obracunava se porez na zaradu
 • Obracunava se doprinos za PIO (Penzijsko – invalidsko osiguranje)
 • Obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje
 • Obracunava se doprinod za slucaj nezaposlenosti
 • Prikazuje se popunjen obracunski list, popunjena isplatna lista
 • Popunjavaju se nalozi za prenos za isplatu poreza i doprinosa drzavi, kao i za isplatu neto zarade
 • Vrsi se knjizenje obracuna zarade, kao i isplate neto zarade, poreza i doprinosa u dvojnom knjigovodstvu

 Nakon završetka obrade gradiva koje se koje sadrži obuka iz knjigovodstva – obračun zarada, sa polaznicima se daje jedan sveobuhvatan praktičan test koji obuhvata svo gradivo koje je predavano tokom kursa.

Obuka iz knjigovodstva –  Obracun zarada zaposlenih uobičajeno traje dva meseca. Termini se uobicajeno odrzavaju jednom nedeljno u trajanju od 4 casa ili dva puta nedeljno po dva časa. Kojim danima (i kojom dinamikom) ce se termini odrzavati stvar je dogovora sa polaznicima kursa.  Polaznici imaju pravo da postavljaju pitanja vezana za materiju koja se obradjuje na kursu. Odgovori na pitanja daju se usmeno na samom terminu, ili putem e-meila. Kompletna pravna regulativa iz oblasti obracuna zarada dostavlja se polaznicima na e-mail.

Nastava se odrzava u prostorijama firme V-ENERGY na adresi Zdravka Čelara 12, prvi sprat, lokal br. 12 u Beogradu (u neposrednoj blizini Poštanske štedionice), ili na drugom mestu u dogovoru sa polaznicima.

Cena kursa iznosi 250 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) za grupu do pet polaznika. Za svakog narednog polaznika cena se uvećava za iznos od 25 evra po polazniku. Kurs se moze platiti odjednom, ili u dve jednake rate. Ukoliko se kurs placa odjednom, ceo iznos se placa na prvom terminu. Ukoliko se kurs placa u dve jednake rate, prva rata (u visini polovine ukupne cene kursa) uplacuje se na pocetku kursa, na prvom terminu, a druga rata (u visini polovine ukupne cene kursa) uplacuje uplacuje se na petom terminu. Ukoliko se kurs ne održava u prostorijama agencije V-ENERGY, već na drugom mestu, cena kursa se uvećava za troškove dolaska predavača na mesto održavanja kursa.

U pomenutu cenu kursa uracunat je radni materijal koji polaznici dobijaju tokom kursa (na svakom terminu dobija se radni materijal za taj termin), pravna regulativa koja se polazunicima salje na e-mail i sertifikat za zavrseni kurs Obracun zarada zaposlenih.

Ukoliko imate pitanja, ili predloga u vezi mesta održavanja, dinamike kursa Obuka iz knjigovodstva – Obračun zarada isl. možete nas kontaktirati putem e-mail adrese poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com, ili putem telefona 011  697 32 03  i  069 168 28 76 . Kontakt osoba je predavač Zoltan Seleši.

Ukoliko vas zanima obuka iz knjigovodstva možete nas kontaktirati putem e-mail-a poslovnoresenje@gmail.com , ili putem telefona 011 697 32 03  i  064 57 37 374 .

Na kraju teksta “Obuka iz knjigovodstva” dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , Agencija za privredne registre , Uprava javnih prihoda , Narodna banka Srbije , Fond penzijsko-invalidskog osiguranja , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Nacionalna služba za zapošljavanje

Klikom na sledeći link Povratak na naslovnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu i pogledati ostale usluge koje nudimo.