Osim što obracun zarada radimo za klijente agencije u sklopu knjigovodstvenih usluga, obracun zarada vršimo preduzetnicima i privrednim društvima kao samostalnu uslugu. Nezavisno od usluge vođenja poslovnih knjiga. U sklopu usluge obračuna zarada vršimo  obracun zarada zaposlenih u preduzeću.  Zarade (odnosno plate) ostvaruju samo zaposleni koji su sa firmom (to jest sa poslodavcem) potpisali ugovor o radu. Vršimo i obračun svih drugih primanja koja nemaju katakter zarade (naknade za službeni put, naknada za bolovanje, naknada za porodiljsko odsustvo, naknada ua rad po osnovu privremenih i povremenih poslova, naknada za dopunski rad ….. itd.). Sa obzirom na to da većina primanja nema karakter zarade, već karakter naknada, prvilniji naziv pomenute usluge bio bi “Obračun primanja“. U sklopu usluge obračuna zarada vršimo obracun zarada ( odnosno plata) zaposlenih i naknada za :

 • korišćenje godišnjeg odmora
 • odsustvo za dan državnog ili verskog prazmika
 • plaćeno odsustvo
 • odsustvo sa rada bez krivice zaposlenog
 • odsustvo sa rada po naredbi državnog organa
 • bolovanje do 30 dana
 • odsustvo radi održanja trudnoće
 • porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta
 • rad po osnovu privremenih i povremenih poslova
 • rad po ugovoru o delu
 • dopunski rad
 • rad direktora koji radi po ugovoru o međusobnim pravima i obavezama (nije potpisao ugovor o radu)
 • korišćenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Dnevnice za službeni put u zemlji
 • Dnevnice za službeni put u inostranstvo
 • I ostala primanja zaposlenih, direktora i vlasnika preduzeća

obračun zarada

Cene usluge obračuna zarada (odnosno plata) zaposlenih u slučaju kada se obračun zarada vrši firmi kojoj ne vodimo poslovne knjige možete videti u sledećoj tabeli :

CENE OBRAČUNA ZARADA ZA FIRME KOJIMA NE VODIMO POSLOVNE KNJIGE


OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIH IZ JEDNOG DELA .............................................................................................................. 8 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIH IZ DVA DELA .................................................................................................................. 12 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA BOLOVANJE DO 30 DANA .............................................................................................. 8 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA ...................................................................................... 15 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZA PORPODILJSKO ODSUSTVO ......................................................................................................... 8 EUR PO ZAPOSLENOM

OBRAČUN NAKNADE ZA PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE ............................................................................................... 8 EUR PO RADNIKU

OBRAČUN NAKNADE ZA RAD PO UGOVORU O DELU ................................................................................................................ 8 EUR PO RADNIKU

OBRAČUN NAKNADE ZA DOPUNSKI RAD .................................................................................................................................. 8 EUR PO RADNIKU

OBRAČUN NAKNADE DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS ............................................................................. 8 EUR PO DIREKTORU

OBRAČUN DNEVNICE I TROŠKOVA ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI ................................................................................................. 12 EUR PO OSOBI

OBRAČUN DNEVNICE I TROŠKOVA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO .................................................................................. 15 EUR PO OSOBI

Cene prikazane u gornjoj tabeli su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

cena obračuna zarada

 

Na kraju teksta “Obracun zarada” dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , Agencija za privredne registre , Uprava javnih prihoda , Narodna banka Srbije , Fond penzijsko-invalidskog osiguranja , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Nacionalna služba za zapošljavanje

Klikom na sledeći link Povratak na naslovnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu i pogledati ostale usluge koje nudimo.

cene obračuna zarada