Likvidacija drustva – Profesionalno i kvalitetno sprovodimo proces likvidacije privrednih društava na teritoriji cele Srbije.  Sprovodimo kompletan proces, dajemo savete oko donošenja neophodnih odluka, njihovog sadržaja, obaveštavanja poznatih poverilaca isl. Ukoliko želite da nam poklonite poverenje da za vas sprovedemo proces likvidacije privrednog društva, možete nas kontaktirati putem telefona 011 697 32 03 , 064 57 37 374, kao i putem e-mail-a poslovnoresenje@gmail.com . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

U toku likvidacije sprovodimo sve potrebne radnje :

-Formiramo odluku o pokretanju likvidacije
-Imenujemo i registrujemo likvidacionog upravnik a
-Podnosimo registracionu prijavu pokretanja procesa likvidacije
-Dajemo oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen preko APR 
-Izrađujemo pečat firme sa oznakom –u likvidaciji – gratis uz uslugu
-Formiramo početni likvidacioni izveštaj preduzeća
-Rukovodimo usvajanjem početnog likvidacionog izveštaja
-Vršimo registraciju početnog likvidacionog izveštaja
-Rukovodimo likvidacijom do njenog okončanja
-Formiramo završni likvidacioni izveštaj
-Rukovodimo usvajanjem završnog  likvidacionog izveštaja
-Rukovodimo raspodelom preostale imovine/novca firme nakon likvidacije
-Preuzimamo rešenje o brisanju firme iz Registra APR

likvidacija privrednog društva

Početna cena kompletnog procesa likvidacije sa svim taksama koje se plaćaju u Agenciji za privredne registre iznosi  24.000 dinara. Konkretna cena za konkretnog klijenta određuje se na snovu obima posla, u dogovoru sa klijentom.

U nastavku teksta nalaze se najosnovnije stvari o procesu likvidacije. Savetujemo vam da ih pročitate.

likvidacija privrednog društva

U slučaju kada vlasnik/vlasnici privrednog društva žele da “zatvore” privredno društvo moguća su dva slučaja.  1.Da se nad društvom sprovede stečaj  i  2.Da se nad društvom sprovede likvidacija

Nad privrednim društvom postupak stečaja sprovodi se u slučaju kada društvo nema dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza (dugova). Postupak likvidacije sprovodi se nad društvom kada ono ima dovoljno finansijskih sredstava za izmirenje svih svojih obaveza (dugova). Likvidaciju društva sprovode sami članovi društva koji slobodno određuju likvidacionog upravnika. Za razliku od likvidacije koju sprovode članovi, stečaj je pod kontrolom stečajnog suda. Postupak stečaja sprovodi licencirani stečajni upravnik. Postoje dve vrste likvidacije : 1.Dobrovoljna lokvidacija  2. Prinudna likvidacija.

likvidacija privrednog društva

U toku procesa likvidacije potrebno je uraditi sledeće :

-skupština društva mora da donese odluku o likvidaciji.

-u odluci se između ostalog određuje likvidacioni upravnik.

-odluka o likvidaciji se mora registrovati u Agenciji za privredne registre.

-na internet stranici agencije za privredne registre objavljuje se oglas o likvidaciji

-imenu društva dodaje se izraz “u likvidaciji”

-poslovi koje društvo u likvidaciji može da obavlja su samo poslovi koji se rade u svrhu likvidacije (prodaja imovine, isplata poverilaca…..) kao i da završava poslove započete pre otpočinjanja likvidacije.

-dok traje likvidacija ne mogi se isplaćivati dividende, niti se imovina može raspodeljivati vlasnicima društva.

-poznatim poveriocima mora se poslati pismo (obaveštenje) o početku likvidacije, u roku od 15 dana od dana kada je počela likvidacija kako bi poverioci mogli da prijave svoja potraživanja.

-sva prijavljena potraživanja moraju se evidentirati.

-od poreske uprave mora se dobiti potvrda o tome da su izmirena sva dugovanja po osnovu svih poreza (poreza na dobit, poreza na zarade, poreza na inovimu, poreza na zakup….) i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

-od uprave javnih prihoda mora se dobiti potvrda da su izmirene sve obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi (komunalna taksa, eko taksa…..)

-na kraju postupka likvidacije, likvidacioni upravnik podnosi APR-u registracionu prijavu brisanja privrednog društva iz registra privrednih subjekata.

likvidacija privrednog društva

Kada se likvidacija završi, ako je neka imovina preostala nakon izmirenja obaveza, taj ostatak imovine raspodeljuje se vlasnicima društva.

Dan završetka likvidacije je dan koji je naveden u rešenju APR-a o okončanju postupka likvidacije.

Po okončanju postupka likvidacije likvidacioni upravak obaveštava banku da je postupak likvidacije okončan. Banka tada gasi poslovni račun.

Na ktaju teksta dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , Agencija za privredne registre , Uprava javnih prihoda , Narodna banka Srbije , Fond penzijsko-invalidskog osiguranja , Republički fond zdravstvenog osiguranja , Nacionalna služba za zapošljavanje

 

Klikom na sledeći link Povratak na naslovnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu i pogledati ostale usluge koje nudimo.

likvidacija privrednog društva