Davanje stana na korišćenje zaposlenima od strane poslodavca ( kardovski stan ) predstavlja odobrenje poslodavca da zaposleni koristi predmetni kadrovski stan za potrebe stanovanje (isključivo za stanovanje, ne za vršenje poslovne delatnosti.)Da bi stan bio zvanično dat zaposlenom na korišćenje za potrebe stanovanja neophodno je da negde (u nekom dokumentu – aktu koji je doneo poslodavac) bude eksplicitno napisano da je predmetni stan dat određenom zaposlenom na korišćenje za potrebe stanovanja ( kadrovski stan ). Dakle to da određeni zaposleni koristi određeni kadrovski stan za stanovanje mora da bude dokumentovano na sledeći način :

 • poslodavac mora da donese odluku o tome da određenom zaposlenom daje određeni stan na korišćenje za potrebe stanovanja
 • nakon donošenja pomenute odluke sa zaposlenim se mora potpisati ugovor o korišćenju predmetnog stana (to može biti poseban ugovor, ili se korišćenje kadrovskog stana može definisati u ugovoru o radu koji je potpisan sa zaposlenim). U pomenutom ugovoru mora se definisati :
  • u kom periodu će zaposleni koristiti stan za potrebe stanovanja
  • da li će zaposleni da plaća poslodavcu naknadu za korišćenje stana, ili neće
  • ukoliko zaposleni plaća naknadu mora se definisati iznos naknade – da li će je plaćati u punom iznosu vrednosti korišćenja automobila, ili u nekom procentu od te vrednosti (75%, 50% , 25% …)
  • ukoliko zaposleni plaća naknadu mora se utvrditi dinamika plaćanja (da li se naknada plaća mesečno, tromesečno, polugodišnje…)

Poslodavac može zaposlenom da za korišćenje u privatne svrhe da stan :

 • koji je u vlasništvu poslodavca
 • koji je iznajmljen od strane poslodavca

Ukoliko poslodavac odobri zaposlenom korišćenje stanja za potrebe stanovanja ( kadrovski stan ), to znači da se zarada zaposlenog (bruto mesečna zarada zaposlenog) mora povećati za (bruto) vrednost korišćenja pomenutog stana na mesečnom nivou i da se na tu vrednost (na bruto vrednost korišćenja stana) moraju platiti porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Vrednost korišćenja stana za potrebe stanovanja ima karakter drugih primanja zaposlenog. U skladu sa Zakonom o radu druga primanja zaposlenog su sastavni deo njegove zarade i na njih (na njihov bruto iznos) se plaćaju porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Dakle na (bruto) vrednost korišćenja stana za potrebe stanovanja plaćaju se :

 • porez na zarade po stopi od 10%
 • dop. za PIO na teret zaposlenog po stopi od 14%
 • dop. za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog po stopi od 5.15%
 • dop. na slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog po stopi od 0.75%
 • dop. za PIO na teret poslodavca po stopi od 12%
 • dop. za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca po stopi od 5.15%
 • dop. na slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca po stopi od 0.75%

VREDNOST KORIŠĆENJA STANA DOBIJENOG OD POSLODAVCA ZA POTREBE STANOVANJA ( KADROVSKI STAN )

Kadrovski stan

Kadrovski stan

Dakle treba naglasiti da vrednost korišćenja stana za potrebe stanovanja ( kadrovski stan ) predstavlja neto iznos drugih primanja zaposlenog. Na taj neto iznos potrebno je dodati porez na zaradu i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, kako bi se dobio bruto iznos drugih primanja nastalih po osnovu korišćenja stana koja će ući u sastav zarade zaposlenog i zajedno sa ostalim elementima zarade izraženim u bruto iznosu činiti osnovicu za obračun poreza na zarade i doprinosa. Drugim rečima neto vrednost korišćenja stana za potrebe stanovanja treba preračunati u bruto vrednost. Druga primanja zaposlenog po osnovu korišćenja stana za potrebe stanovanja uključuju se u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana.

Neto vrednost drugih primanja zaposlenog na mesečnom nivou po osnovu korišćenja stana za potrebe stanovanja (kadrovski stan) predstavlja iznos koji poslodavac plaća zakupodavcu, ukoliko je stan iznajmljen od strane poslodavca. Ukoliko stan nije iznajmljen, već je u vlasništvu poslodavca neto vrednost drugih primanja zaposlenog po osnovu korišćenja stana predstavlja iznos zakupnine koji bi poslodavac mogao dobiti na tržištu kada bi predmetni stan izdavao.

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na e-mail poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , odnosno putem telefona 011 697 32 03 , 069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

 

Na kraju dajemo nekoliko korisnih linkova :

Poreska uprava , PIO fond , Uprava javnih prihoda

Povratak na naslovnu stranu