Interna regulativa je sasatvni deo poslovanja svakog preduzeća. Svako preduzeće bez obzira na pravnu formu mora da poseduje određenu internu regulativu. Interna regulativa koju svako preduzeće mora imati podrazumeva donošenje određenog broja internih pravilnika –  kao što su pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, pravilnik o radu (ako ima više od 10 zaposlenih), pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, pravilnik o rukovanju gotovim novcem, pravilnik o vršenju popisa ….itd. Pored pravilnika, interna regulativa podrazumeva donošenje određenog broja odluka – odluka o radnom vremenu preduzeća, odluka o radnom vremenu zaposlenih, odluka o nabavci osnovnih sredstava, odluka o zabrani pušenja i licu odgovornom za sprovođenje te zabrane…..itd.  Interna regulativa podrazumeva i kontinuirano donošenje određenih rešenja – rešenja o godišnjem odmoru, rešenja o bolovanju, rešenja o plaćenom odsusutvu, rešenja o neplaćenom odsustvu…..itd. Na kraju interna regulativa podrazumeva i sasatavljanje određenih ugovora –  ugovora o radu, ugovora o zakupu nekretnina, ugovora o zakupu pokretnih stvari, kupoprodajnih ugovora, ugovora o dopunskom radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima…..itd. POSLOVNO REŠENJE vrši za vas izradu pomenute interne regulative u skladu sa trenutno važećim propisima. Pretplatnici smo relevantnih stručnih časopisa i redovno posećujemo stručne seminare, tako da smo u potpunosti u toku sa trenutno važećom zakonskom regulativom i redovno pratimo promene propisa. Izradu interne regulative vrši advokatska kancelarija sa kojom sarađujemo. Radi izrade interne regulative možete nas kontaktirati  putem e-mail-a  poslovnoresenje@gmail.com , ili putem telefona 011 697 32 03 ,  i  064 57 37 374 . Mi se nalazimo u Beogradu (na opštini Palilula) u ulici Zdravka Čelara br. 12, prvi sprat, lokal br. 39. Našu lokaciju možete videti klikom na sledeći link pogledajte našu lokaciju .

INTERNA REGULATIVA – CENE :

CENE IZRADE INTERNE REGULATIVE ZA KLIJENTE KOJIMA NE VODIMO POSLOVNE KNJIGE :


IZRADA UGOVORA O RADU ....................................................................................................................................................................... 20 EUR PO UGOVORU

IZRADA UGOVORA O DELU, UGOVORA O PRIV. I POVREM. POSLOVIMA, UGOVORA O DOPUNSKOM RADU ISL .............................20 EUR PO UGOVORU

IZRADA PRAVILNIKA O RADU .................................................................................................................................. NAJMANJE 100 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ........................................... NAJMANJE 120 EUR (OSNOVNI PRAVILNIK)

IZRADA AKTA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA ....................................................................................................................................... NAJMANJE 120 EUR

IZRADA INTERNIH PRAVILNIKA (PRAVILNIK O RUKOVANJU GOTOVINOM, PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACINA ITS.) .......... 40 EUR PO PRAVILNIKU

IZRADA INTERNIH ODLUKA (ODLUKA O RADNOM VRMENU, ODLUKA O ZABRANI PUŠENJA ISL.) ..........................................................10 EUR PO ODLUCI

IZRADA REŠENJA (REŠENJE O GODIŠNJEM ODMORU, REŠENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU ISL.) ...................................................... 4 EUR PO REŠENJU

IZRADA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA .............................................................................. NAJMANJE 100 EUR (CENA ZAVISI OD OBIMA IZVEŠTAJA)

IZRADA OSNIVAČKOG AKTA ............................................................................................................................................................................ NAJMANJE 100 EUR

OSTALA INTERNA REGULATIVA ..................................................................................................................................................................................... DOGOVOR

Cene prikazane u gornjoj tabeli su informativnog karaktera i zadržavamo pravo njihove izmene u svakom konkretnom slučaju.

USKLAĐENOST INTERNE REGULATIVE SA AKTUELNIM PROPISIMA
Sva interna regulativa koju izradimo je u potpunosti u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima. Redovno pratimo stručne časopise i posećujemo sve relevantne stručne seminare. Internu regulativu izrađuje advokatska kancelarija sa kojom sarađujemo.

interna regulativa

KORISNI LINKOVI :

Poreska uprava , Uprava javnih prihoda , Narodna banka Srbije , PIO fond

Klikom na sledeći link : Povratak na početnu stranu možete doći na početnu (naslovnu stranu) i viseti ostale usluge koje nudimo.

interna regulativa