Bolovanje na teret poslodavca

Bolovanje na teret poslodavca

Naknadu zarade za bolovanje na teret poslodavca, to jest za bolovanje do 30 dana zaposlenom koji koristi bolovanje na teret poslodavca, odnosno bolovanje do 30 dana isplaćuje poslodavac iz sopstvenih sredstava. Od 31. dana bolovanja zaposlenom se naknada isplaćuje na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Osnovicu za obračun naknade zarade za bolovanje na teret poslodavca, to jest za bolovanje do 30 dana koju zaposleni dobija od poslodavca za radne dane tokom kojih je odsustvovao sa rada zbog bolovanja na teret poslodavca dana čini prosečna ukupna mesečna (bruto) zarada zaposlenog u periodu od dvanaest meseci koji prethode mesecu u kome je zaposleni započeo da koristi bolovanje na teret poslodavca – to jest bolovanje do 30 dana. Ukupnom mesečnom (bruto) zaradom smatra se zarada zaposlenog koja se sastoji od osnovne zarade – zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, dela zarade za radni učinak – dela zarade koji zaposleni ostvaruje jer je ispunio „normu“, uvećanje zarade – po osnovu rada na dane praznika, noćnog rada, prekovremenog rada, minulog rada isl. , naknade troškova koji se smatraju zaradom – topli obrok i regres za godišnji odmor i ostalih delova zarade ugovorenih ugovorom o radu. Zaposleni ima pravo na najmanje 65% od pomenute osnovice. Dakle u osnovicu za nankadu za bolovanje na teret poslodavca ulazi samo zarada koju je zaposleni faktički dobio od poslodavca za efektivne sate rada (za sate koje je proveo na radu) u periodu od 12 meseci koji prethode mesecu u kome je zaposleni otišao na bolovanje na teret poslodavca. Primanja osim zarade u pomenutom dvanaestomesečnom periodu – naknade za bolovanja, naknade za godišnji odmor isl. ne ukaze u osnovicu za obračun naknade zarade za bolovanje na teret poslodavca.

 

DAŽBINE KOJE SE PLAĆAJU NA NAKNADU ZARADE ZA BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCA  :

 

  • Porez na naknadu zarade. Osnovicu poreza na naknadu zarade za bolovanje na teret poslodavca – bolovanje do 30 dana čini ukupna mesečna (bruto) naknada zarade zaposlenog umanjena za pripadajući neoporezivi iznos nakbade zarade. Stopa poreza na naknadu zarade je 10 %  od osnovice.
  • Doprinos za PIO (poresko-invalidsko osiguranje) na naknadu zarade na teret zaposlenog. Osnovicu za doprinos za PIO na teret zaposlenog na naknadu za bolovanje na teret poslodavca čini ukupna mesečna (bruto) naknada zarade zaposlenog ukoliko je niža od najviše i viša od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Stopa doprinosa za PIO na teret na teret zaposlenog je 14 % od osnovice .
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje na naknadu zarade na teret zaposlenog. Osnovicu za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog na naknadu za bolovanje na teret poslodavca čini ukupna mesečna (bruto) naknada zarade zaposlenog ukoliko je niža od najviše i viša od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog je 5,15 % od osnovice
  • Doprinos za nezaposlenost na naknadu zarade na teret zaposlenog. Osnovicu za doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog na naknadu za bolovanje na teret poslodavca čini ukupna mesečna (bruto) naknada zarade zaposlenog ukoliko je niža od najviše i viša od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Stopa doprinosa za nezaposlenost na zaradu na teret zaposlenog je 0,75 % od osnovice .
  • Doprinos za PIO na naknadu zarade na teret poslodavca. Osnovicu za doprinos za PIO na teret poslodavca čini ukupna mesečna (bruto) naknada zarade zaposlenog za bolovanje na teret poslodavca – to jest bolovanje do 30 dana ukoliko je niža od najviše i viša od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca je 12 % od osnovice .
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje na naknadu zarade na teret poslodavca. Osnovicu za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca čini ukupna mesečna (bruto) naknada zarade zaposlenog za bolovanje na teret poslodavca – to jest za bolovanje do 30 dana ukoliko je niža od najviše i viša od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca je 5,15 %  od osnovice.
  • Doprinos za nezaposlenost na naknadu zarade na teret poslodavca. Osnovicu za doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca na naknadu za bolovanje na teret poslodavca čini ukupna mesečna (bruto) naknada zarade zaposlenog ukoliko je niža od najviše i viša od najniže zakonom propisane osnovice za obračun doprinosa. Stopa doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca je 0,75 % od osnovice .

PRIMER OBRAČUNA NAKNADE ZA BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCA (ZA BOLOVANJE DO 30 DANA) :

Pet radnih dana u mesecu zaposleni je proveo na bolovanju na teret poslodavca (na bolovanju do 30 dana). Potrebno je izračunati iznos  naknade zarade koju zaposleni treba da dobije od poslodavca za 5 dana bolovanja na teret poslodavca. Osnovicu za obračun naknade zarade koju zaposleni dobija za radne dane tokom kojih je odsustvovao sa rada zbog bolovanja na teret poslodavca čini prosečna mesečna (bruto) zarada  zaposlenog u periodu od 12 meseci koji prethode mesecu u kome je zaposleni počeo korišćenje bolovanja. Pretpostavimo da uvidom u dokumentaciju utvrdili da  mesečne (bruto) zarade zaposlenog u periodu od 12 meseci koji prethode mesecu u kome je zaposleni počeo korišćenje bolovanja iznose 50.600 din, 52.400 din, 52.000 din, 50.200 din, 51.700 din, 51.400 din, 50.100 din, 52.500 din, 51.900 din, 50.000 din, 53.000 din i 51.600 din, što u zbodu daje 617.400 dinara i da je zaposleni u tom dvanaestomesečnom periodu proveo na radu 2112 radnih časova. Znači da prosečna ukupna mesečna bruto zarada po radnom času zaposlenog u pomenutom dvanaestomesečnom periodu iznosi :

Pros. ukupna bruto zarada po radnom času = 617.400 din / 2112 h = 292.33 din/h

Dakle osnovica za obračun naknade zarade za vreme korišćenja bolovanja na teret poslodavca po radnom času iznosi 292,33 din/h . Naknada za bolovanje na teret poslodavca iznosi najmanje 65 % od pomenute osnovice. Znači ako bi zaposleni bio na bolovanju ceo mesec (sva 22 radna dana u mesecu odnosno svih 176 radnih časova) sledovala bi mu (bruto) naknada zarade u iznosu od najmanje     292,33 din/h x 0,65 x 176h = 33.442,55 din . Naravno iz te (bruto) naknade bi se morali platiti porez i doprinosi na teret zaposlenog, a ostatak bi bio isplaćen zaposlenom u vidu neto naknade zarade Ali zaposleni nije na bio na bolovanju ceo mesec (sva 22 radna dana u mesecu, odnosno svih 176 radnih časova), već samo 5 radnih dana (40 radnih časova). To znači da bruto naknada koju zaposleni dobija iznosi :

Naknada (bruto) za 5 dana bolovanja na teret poslodavca = 292,33 din/h x 0,65 x 40h = 7.600,58 din

 

autor teksta : mast. ekon. Zoltan Seleši

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na e-mail poslovanje.knjigovodstvo@gmail.com , odnosno putem telefona 011 697 32 03 , 069 168 28 76  i  064 168 28 76 .

Na kraju strane dajemo nekoliko linkova korisnih za tematiku obračuna naknade zarade za bolovanje na teret poslodavca, to jest za bolovanje do 30 dana :

Poreska uprava , PIO fond , Republički zavoz zdravstvenog osiguranja

Povratak na naslovnu stranu