ZAKUP VOZILA OD FIZICKOG LICA

Zakup vozila od fizickog lica : U slučaju kada fizičko lice – osoba daje u zakup pokretnu stvar (vozilo, opremu isl.) pravnom licu ili preduzetniku, obveznik poreza na dohodak građana koji se plaća na ugovorenu zakupninu je zakupodavac – fizičko lice (osoba). Oporezivi prihod zakupodavca (osnovica za obračun poreza na dohodak građana po osnovu davanja u zakup pokretne stvari) utvrđuje se odbijanjem normiranih troškova od bruto prihoda u visini od 20%, ili stvarnih troškova koje zakupodavac ima po osnovu davanja predmetne stvari u zakup, ako zakupodavac može da dokaže (dokumentuje) visinu tih stvarnih troškova. Za zakup vozila od fizickig lica relevantan je Zakon o porezu na dohodak gradjana .

PORESKA STOPA

U smislu zakona o porezu na dohodak građana prihod koji fizičko lice od davanja u zakup pokretnih stvari (na primer vozila) ima tretman takozvanih “Ostalih prihoda”.

Stopa poreza na “Ostale prihode” iznosi 20%.

KO OBRAČUNAVA POREZ, PODNOSI PORESKU PRIJAVU I VRŠI PLAĆANJE POREZA

Porez na zakup pokretnih stvari (na primer vozila) u ime zakupodavca – fizičkog lica vrši ispplatilac zakupnine – zakupac, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano

Član 106

Isplatilac iz člana 101. ovog zakona dužan je da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o: bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama, plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i plaćenom porezu.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon)

 

 

 

Način utvrđivanja i dospelost poreza po odbitku

Član 101

Porez po odbitku iz člana 99. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano

Član 106

Isplatilac iz člana 101. ovog zakona dužan je da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o: bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama, plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i plaćenom porezu.

Isplatiocem u smislu stava 1. ovog člana, u slučaju kada Centralni registar, saglasno članu 103. stav 2. ovog zakona, obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku na kamatu po osnovu otuđenja ili otkupa dužničke hartije od vrednosti, smatra se banka – član Centralnog registra kod koje se vodi namenski novčani račun obveznika poreza za plaćanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti

 

ZAKUP VOZILA OD FIZICKOG LICA – PORESKA PRIJAVA

Pošto se u skladu na već navedenim članom 99. u slučaju kada fizičko lice – osoba daje u zakup pokretnu stvar (vozilo, opremu isl.) pravnom licu ili preduzetniku, plaća porez po odbitku, isplatilac (preduzetnik, ili pravno lice podnosi Poresku prijavu za porez po odbitku – PPPPD). Ona se podnosi nekoliko dana pre isplate zakupnine i poreza na zakup. Zakupnina i porez na zakup se moraju isplatiti istog dana.

Prilikom popunjavanja PPPPD prijave :  zakup vozila od fizickog lica

 

kao šifra prihoda u polje 3.6. unosi se :  11  –  Lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje.

 

kao oznaka vrste prihoda upisuje se 501 ukoliko se od osnovice za obračun poreza (bruto prihoda) odbijaju normirani troškovi od 20%, odnosno šifra 502 ukoliko se od osnovice za obračun poreza (bruto prihoda) odbijaju stvarni troškovi koje ima zakupodavac po osnovu davanja predmetne stvari u zakup (a koje zakupodavac može da dokaže i dokumentuje).

Šifarnik prihoda nalazi se u PRAVILNIKU O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014 i 71/2014 – ispr.)

Dva, tri dana nakon uplate poreza na zakup pokretnih stvari koji je prijavljen podnetom PPPPD prijavom treba sa portala poreske uprave odštampati izvod iz podnete prijave kao dokaz da je porez plaćen.

 

ZAKUP VOZILA OD FIZICKOG LICA – PRIMER OBRACUNA

 

Neto zakupnina = 6000 din   zakup vozila od fizickog lica

Osnovica za porez se dobija kada se od bruto zakupnine oduzmu normirani troškovi od 20%, a porez kada se tako izračunata osnovica pomnoži sa 20%.

 

  1. Izračunavanje bruto zakupnine :

Bruto zakupnina = Neto zakupnina + porez

Porez = (Bruto zakupnina – 0.2 x Bruto zakupnina) x 0.2

Bruto zakupnina = Neto zakupnina + (Bruto zakupnina – 0.2 x Bruto zakupnina) x 0.2

Bruto zakupnina = Neto zakupnina + (0.8 x Bruto zakupnina) x 0.2

Bruto zakupnina = Neto zakupnina + 0.16 x Bruto zakupnina

Bruto zakupnina – 0.16 x Bruto zakupnina = Neto zakupnina

0.84 x Bruto zakupnina = Neto zakupnina

Bruto zakupnina = 1/0.84 x Neto zakupnina

Bruto zakupnina = 1.1904761 x Neto zakupnina

Neto zakupnina = 6000 din  zakup vozila od fizickog lica

Brito zakupnina = 1.1904761 x 6000 din

Bruto zakupnina = 7142.856 din = 7142.86 din

 

  1. Izračunavanje osnovice za porez :

Osnovica za porez = Bruto zakupnina – 0.2 x Bruto zakupnina

Osnovica za poreu = 7142.856 – 7142.856 x 0.2

Osnovica za porez = 5714.2848 din

 

  1. Izračunavanje poreza :

Porez = Osnovica za porez x 0.2

Porez = 5714.2848 x 0.2 = 1142.8569 din = 1142.86 din

 

  1. Provera tačnosti izračunatog poreza :

Neto zakupnina + porez = Bruto zakupnina

6000 din + 1142,86 = 7142,86

Leave Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *